Обновено: петък, 30 септември 2022 9:29

Конкурсни изпити

                

Конкурсните изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД и МС на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт.

Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити:

 

- по специалността

- по чужд език (английски, немски, френски, испански или руски)

 

Изпитът по специалността се състои от две части - писмен и устен, с отделни оценки за всяка част.

Писменият изпит от своя страна се състои от два модула.

 

ПЪРВИЯТ МОДУЛ на писмения изпит се състои от две алтернативни форми:

 

  1. Тест или
  2. Развиване на тема от изпитна програма.

 

ВТОРИЯТ МОДУЛ на писмения изпит се състои от три алтернативни форми:

 

  1. Написване на научно есе или
  2. Решаване на казус или
  3. Решаване на практическа задача.

 

Писменият изпит се провежда анонимно и продължава четири астрономически часа общо за двата модула. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не по-ниска от „много добър” (4,50).

За успешно положили изпита се считат кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и от устния изпит не по-ниска от „много добър” (5,00).

Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум трима преподаватели - хабилитирани лица, в рамките на професионалното направление на конкурса.

Изпитът по чужд език е устен и се провежда до 15 дни след датата на провеждане на изпита по специалността. До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, които са положили успешно изпита по специалността.

За успешно положили изпита по чужд език се считат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „добър” (4,00).

Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум двама преподаватели по съответния език. Допуска се в тази комисия да участват и нехабилитирани лица.

Оценките от конкурсните изпити се оформят от комисиите и се отразяват в индивидуални протоколи.