Обновено: вторник, 25 септември 2018 15:31

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт.

Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити:

- по специалността

- по чужд език (английски, немски, френски, испански или руски)

 

Изпитът по специалността се състои от две части - писмен и устен, с отделни оценки за всяка част.

Писменият изпит от своя страна се състои от два модула.

Първият модул на писмения изпит се състои от две алтернативни форми: тест или развиване на тема от изпитната програма. Всяка катедра определя със свое решение кой вариант ще бъде приложен за първия модул на писмения изпит.

Тестът има закрит характер и съдържа най-малко 30, но не повече от 40 въпроса. Тестът се подготвя от определен от катедрата екип в съответствие с единните изисквания, определени в Приложение № 1.

Развиването на тема се извършва въз основа на изтеглена на случаен принцип тема от изпитната програма.

Вторият модул от писмения изпит се състои от три алтернативни форми, съобразно изискванията в Приложение № 2:

  1. Написване на научно есе или
  2. Решаване на казус или
  3. Решаване на практическа задача

Конкретното съдържание на избраната форма за провеждане на първия и втория модул на писмения изпит отговаря на темите от изпитната програма.

   Приложение № 1

   Приложение № 2

Писменият изпит се провежда анонимно и продължава четири астрономически часа общо за двата модула. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не по-ниска от „много добър” (4,50).

За успешно положили изпита се считат кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и от устния изпит не по-ниска от „много добър” (5,00).

Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум трима преподаватели - хабилитирани лица, в рамките на професионалното направление на конкурса.

Изпитът по чужд език е устен и се провежда до 15 дни след датата на провеждане на изпита по специалността. До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, които са положили успешно изпита по специалността.

За успешно положили изпита по чужд език се считат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „добър” (4,00).

Изпитът се провежда от комисия, която включва минимум двама преподаватели по съответния език. Допуска се в тази комисия да участват и нехабилитирани лица.

Оценките от конкурсните изпити се оформят от комисиите и се отразяват в индивидуални протоколи.