100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 26 септември 2019 15:05

Докторски програми за учебната 2019/2020 г.

 

Катедри / Институти

Докторски програми

Брой докторантури по форми на обучение

 

Редовно

Задочно

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

Професионално направление 2.2. История и археология

 

Политическа икономия

Стопанска история

1

1

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Икономическа социология

Социология

2

2

 

Професионално направление 3.3. Политически науки

 

Политология

Политология

3

-

Международни отношения

Политология

3

-

 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

4

2

Медии и обществени комуникации

Журналистика

4

2

 

Професионално направление 3.6.  Право

 

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

1

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Частноправни науки

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

Частноправни науки

Граждански процес

1

1

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Наказателноправни науки

Наказателно право

1

-

Наказателноправни науки

Наказателно-процесуално право

1

-

 

Професионално направление  3.7. Администрация и управление

 

Управление

Социално управление

1

5

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

3

1

 

Професионално направление 3.8. Икономика

 

Икономикс

Политическа икономия

4

3

Институт по творчески индустрии и бизнес

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

1

-

Институт по творчески индустрии и бизнес

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

5

6

Статистика и иконометрия

Статистика и демография

2

3

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО

5

8

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

1

2

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

3

2

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

2

1

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)

2

2

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Индустрия)

4

1

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Индустрия)

1

-

Институт по Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

2

1

Логистика и вериги на доставките

Икономика и управление (Стопанска логистика)

2

2

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

9

2

Икономика на транспорта и енергетиката

Икономика и управление (Транспорт)

2

2

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

1

1

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

2

2

Икономика на търговията

Икономика и управление (Търговия)

1

4

 

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС          -       159

90

69