Обновено: петък, 30 септември 2022 10:38

Такси

                                                  

Съгласно Решение № 283/05.05.2022 г. на Министерски съвет, таксите за кандидатстване са 60.00 лв. за изпита по специалността и 30.00 лв. за изпита по чужд език. За всеки следващ изпит се заплаща допълнителна такса от 30.00 лв. Таксите се внасят по банков път по сметката на УНСС като платежния документ се прилага към документите за кандидатстване.

IBAN сметка: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

BIC на БНБ: BNBGBGSD