Обновено: петък, 16 ноември 2018 13:14

Документи

Кандидат-докторантите депозират следните документи:

Молба по образец

• Автобиография

• Диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението) или нотариално заверено копие от нея

• Решение на Академичния съвет на УНСС или удостоверение от Министерството на образованието и науката за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище

• Списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива)

• Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс

 

Документите се представят на български език.

Молба по образец можете да изтеглите от настоящия сайт.

Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на страната и тези със статут на бежанци, представят и документ удостоверяващ статута им в Република България (оригинал и ксерокопие), медицинско свидетелство издадено от лечебно заведение в Република България и две снимки.

Кандидати, които са дипломирани във висше училище в България, но дипломите им не са изготвени, могат да кандидатстват с уверение, съдържащо средния успех от следването и оценката от защита на магистърска теза (държавен изпит). Тези кандидати са длъжни да представят готовите дипломи в сектор „Докторантури”, най-късно до 31 януари 2019 г.