Обновено: петък, 21 октомври 2022 16:09

Документи

                                 

Кандидат-докторантите депозират следните документи:

  • Молба по образец
  • Автобиография  (с подпис на кандидата)
  • Диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението) или нотариално заверено копие от нея
  • Удостоверение от Министерство на образованието и науката и/или Заповед на ректора на УНСС за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  • Копие на документ за самоличност
  • Списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива)
  • Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс

 

Документите се представят на български език.

 

Молба по образец можете да изтеглите от тук.

 

Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на страната и тези със статут на бежанци, представят и документ удостоверяващ статута им в Република България (оригинал и ксерокопие), медицинско свидетелство издадено от лечебно заведение в Република България и две снимки.

 

Кандидати, които са дипломирани в ОКС „магистър“ във висше училище в България, но дипломите им не са изготвени, могат да кандидатстват с уверение, съдържащо средния успех от магистърска степен и оценката от защита на магистърска теза/държавен изпит. Тези кандидати са длъжни да представят готовите дипломи в сектор „Докторантури”, най-късно до 31 януари 2023 г.