Нашият Университет
Обновено: петък, 16 февруари 2024 10:56

УНСС по пътя на зелената енергия

  

УНСС е институция, ангажирана с устойчивото бъдеще. Мисия на нашия университет е не само да образоваме млади хора, но и да създадем устойчиви навици за опазване на околната среда. От началото на новото столетие са реализирани редица зелени проекти.

 През 2023 г. Университетът стана координатор на Националната мрежа за решения за устойчиво развитие – SDSN Bulgaria, създадена от ООН за насърчаване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие на световната организация.

Още от 2016 г. УНСС е сред първите институции в България, които се присъединяват към глобалните инициативи за социална отговорност и устойчиво развитие и става член на Глобалния договор на ООН (ГД на ООН) като един от общо четирите български университета, членове на организацията. В рамките на тази инициатива Университетът провежда редица дейности и разнообразни прояви, насърчаващи устойчива икономика в защита на работната сила и околната среда.

УНСС е един от първите университети в България, който обръща сериозно внимание на внедряването на зелената енергия. Изграждането на система за възобновяеми енергийни източници е част от политиката на нашия университет и стъпка към превръщането му в зелен университет.


Фотофолтаичен парк

УНСС разполага с два фотоволтаични парка, изградени върху покрива и върху новоизградения паркинг на Университета. Това го превръща в първия български енергийно независим университет със система „Умен дом“ за управление на ресурсите.

Началото е поставено февруари 2023 г. с подписването на ЕСКО договор от ректора проф. д-р Димитър Димитров за изпълнение на обществена поръчка за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждането на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия. Договорът е вследствие от разработен от лицензирана фирма и приет от специализирана комисия доклад за обследване на енергийната ефективност на сградния фонд на Университета.

Реализацията на проекта е осъществена на два етапа. Първият етап (8 месеца) се състои от проектирането и изграждането на фотоволтаичната инсталация за производство на електрическа енергия на покрива на сградата на университета и такава на паркинга. Вторият етап включва извършването на мониторинг на постигнатите резултати, поддръжка и изплащане на инвестицията за сметка на постигнатото производство на електроенергия, които дейности се поемат от „Прострийм груп“. Финансирането на проекта, в размер на над 2 млн. лв., е осигурено от „Прострийм груп“, като инвестицията ще се изплаща за сметка на икономията на електроенергията, генерирана от действието на изградената фотоволтаична централа. Строителният надзор е осъществен от „Бюро Веритас България“.

Първата копка за изграждането на фотоволтаичния парк е направена от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Андрей Стойчев, представител на фирмата изпълнител, на 5 юни 2023 г. – Световният ден на околната среда.

Фотоволтаичният парк е тържествено открит на 24 октомври 2023 г. от ректора на проф. д-р Димитър Димитров и министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.

Фотоволтаичният парк e част от програмата на УНСС за енергийна ефективност и политиката за устойчиво развитие. Новото съоръжение е естествено продължение на усилията в посока енергийна независимост и зелена икономика, даващо добавена стойност както за Университета, така и за околната среда и обществото.

Мониторите, които са част от системата „Умен дом“, отчитат в реално време спестената енергия. Над 50% от необходимата електроенергия на годишна база се произвежда от двете фотоволтаични централи, спестявайки 630 тона емисии на CO2 годишно.

Едновременно с това се изпълняват и проектите „Умен дом“ и „Интелигентно осветление за пестене на енергия“, допринасяйки за устойчива зелена среда чрез енергийна ефективност и пестене на енергия и разходи.


Система „Умен дом“

В изпълнение на програмата за повишаване на енергийната ефективност в УНСС, през януари 2023 г. започва изграждането на системата „Умен дом“, с целево финансиране от Министерството на образованието и науката (планирана през 2022 г. като проект „ПЕКС“).

Най-общо системата „Умен дом“ създава възможности за дистанционно, автоматизирано управление на наличните устройства в съответната среда (осветление, топлопредаване, климатизация и др.). Системата е елемент от управлението на енергийните ресурси на университета и е неразделна част от програмата за повишаване на енергийната ефективност в УНСС.

Основните характеристики на системата осигуряват икономия на до 40% на електро- и топлоенергия в УНСС, директен и дистанционен мониторинг на системата чрез изградения Център за управление, дистанционно спиране, задействане и регулиране на дейността на консуматорите на енергия и регулиране на температурата в помещенията, визуализация на дейността на системата върху подробна карта на университета.

Изградената в УНСС система е ниво 4 – пълна интеграция на умния дом, т.е. среда, в която всички устройства са интегрирани и функционират като част от хомогенна екосистема.


Система за интелигентно осветление и енергийна ефективност в СК „Бонсист“

Система за енергоспестяващо интелигентно осветление е представена официално на 30 юни 2023 г. в Спортен комплекс „Бонсист“. Общата стойност на проекта е 120 000 USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят.

При откриването са представени в детайли основните параметри, енергоспестяващите възможности, принципа на работа и ползите на новата инсталирана система за интелигентно осветление и демонстрация на системата, показваща възможностите на модерното съоръжение.


Зарядни станции за електромобили

От юни 2022 г. в УНСС функционират станции за зареждане на електрически автомобили, благодарение на дарение от ПроКредит Банк България. От септември 2023 г. петте станции за зареждане на електрически автомобили вече са неразделна част от системата на фотоволтаичния парк, изграден на централния паркинг, и са защитени от всякакви метеорологични условия.

Достъпът до зарядните станции е свободен за преподаватели, служители и студенти.


Енергоспестяващи зарядни станции за телефони

Във фоайетата на УНСС, корпус „А“, „В“, „Г“, „И“ и най-новия корпус „К“, са поставени 5 енергоспестяващи зарядни станции за телефони и таблети на стойка c LED-светлина. Те са на разположение за всички студенти, преподаватели и служители. Станциите разполагат с място за 8 устройства.