Акредитация
Обновено: четвъртък, 23 март 2023 13:37

График за програмна акредитация по професионални направления

ГРАФИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА НАОА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

януари 2024 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

УНСС; СУ “Св. Климент Охридски”; ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;  ЮЗУ “Неофит Рилски”; ШУ “Епископ Константин Преславски”; Американски университет в България; НБУ; Бургаски свободен университет; УНИБИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари 2025 г.

 

3.3 Политически науки

УНСС; СУ “Св. Климент Охридски”; ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; РУ "Ангел Кънчев" ; ПУ “Паисий Хилендарски;  ЮЗУ “Неофит Рилски”; НБУ; АУБ; БСУ; ВСУ.

 

3.6 Право Регулирана

УНСС; СУ “Св. Климент Охридски”; ПУ “Паисий Хилендарски”; ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; РУ "Ангел Кънчев"; ЮЗУ  “Неофит Рилски”; НБУ; ВСУ; БСУ.

 

 

3.7 Администрация и управление

УНСС; СУ "Св. Климент Охридски"; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; ПУ "Паисий Хилендарски"; ЮЗУ "Неофит Рилски"; РУ "Ангел Кънчев"; Технически университет-София; Технически университет-Габрово; Химико-технологичен и металургичен университет-София; Лесотехнически университет; Стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов; Университет "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас;  Академия на Министерството на вътрешните работи; Икономически университет – Варна; Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново; НБУ; АУБ; БСУ; ВСУ;  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; Висше училище по мениджмънт-Варна; Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив; Висше училище по телекомуникации и пощи; Колеж по туризъм-Благоевград; Международно висше бизнес училище.

 

 

 

 

3.8 Икономика

УНСС;  СУ “Св. Климент Охридски”; ПУ “Паисий Хилендарски”; ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; РУ "Ангел Кънчев"; ЮЗУ “Неофит Рилски”; Тракийски университет-Стара Загора; Икономически университет-Варна; Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас; ШУ “Епископ Константин Преславски”; Стопанска академия-Свищов; Аграрен университет-Пловдив; Технически университет-Габрово; Университет по хранителни технологии-Пловдив

НБУ; АУБ; ВСУ; БСУ; Международно висше бизнес училище;  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков";  Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив; Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг- София; Висше училище по мениджмънт-Варна; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; Висше училище по застраховане и финанси

 

януари 2026 г.

 

3.1 Социология, антропология и науки за културата

 

УНСС;  СУ “Св. Климент Охридски”; ВТУ  “Св. св. Кирил и Методий” ПУ “Паисий Хилендарски“ ЮЗУ “Неофит Рилски”; НБУ

 

 

 

 

Съгласно ЗВО, чл. 81, ал. /2/ “Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от НАОА график на всеки 4 години.”

НАОА няма да открива процедури за подновяване на програмната акредитация извън приетия за целта график. На основание пар. 61 от ПЗР на ЗИД на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.; изм. и доп., бр. 56 от 19.07.2022 г.) висшите училища, на които срокът на получената програмна акредитация и акредитация на докторски програми по досегашните условия и ред изтича преди провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от НАОА по чл. 81, ал. 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление/специалност от регулираните професии или докторска програма до приключване на новата процедура.

Във връзка с предстоящото въвеждане на нова система от индикатори за акредитация на ПН/СРП, НАОА ще приема документите за подновяване на програмната акредитация за процедурите, които по график ще бъдат открити през януари 2024 г., до 15.10.2023 г.

Структурата на доклада-самооценка е същата, необходими са само актуализирани данни по определени показатели.

Акредитацията на докторските програми във ВУ следва да се заявява едновременно със съответното ПН /СРП, съгласно графика. Докладът за тях е отделен и ще се разглежда веднага след съответното ПН/СРП, при положение, че има оценка над 8. Част от стандартите при оценката на докторските програми по същество дублират описанието на същите стандарти в ПН/СРП. Оценяването на възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от регулираните професии ще се извършва в рамките на процедурите за програмна акредитация по график, като за целта ВУ следва да представят съответния доклад-самооценка. Висшите училища, които нямат оценена среда за дистанционно обучение, включително и по смисъла на пар. 4 от ПЗР на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, и желаят да го провеждат, следва първо да получат оценка на средата.