Обновено: вторник, 22 февруари 2022 15:10

Вътрешни актове на УНСС

Правилник за дейността на УНСС

Политика по качеството

Политика за почтеност в академичното творчество

Правилник за учебната дейност на УНСС - 10.11.2021 г.

Правилник за устройството и дейността на Центъра за дистанционно обучение на УНСС

Правилник за научноизследователската дейност на УНСС

Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС

Правилник за признаване на придобито висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките"

Етичен кодекс на УНСС

Колективен трудов договор на УНСС

Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития и столовете в УНСС


Други вътрешни актове - admin.unwe.bg


Тагове: