Обновено: четвъртък, 29 февруари 2024 9:53

Вътрешни актове на УНСС

Правилник за дейността на УНСС

Политика по качеството

Политика за почтеност в академичното творчество

Правилник за учебната дейност на УНСС

Правилник за организация и провеждане на дистанционна форма на обучение в УНСС

Правилник за научноизследователската дейност на УНСС

Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС

Правилник за признаване на придобито висше образование на ОКС бакалавър" и магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен доктор" или на научната степен доктор на науките"

Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития и столове на УНСС

Етичен кодекс на УНСС

Колективен трудов договор на УНСС


Други вътрешни актове - admin.unwe.bg


Тагове: