Обновено: петък, 26 март 2021 14:25

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 87/15.01.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2021 г., както следва:

1. Колективни проекти за научни изследвания;

2. Проекти за частично финансиране на научни форуми (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през 2021.

 Приоритетните направления на конкурса през 2021 г.

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно - https://nid.unwe.bg в сектор “НИД и НП” към дирекция “Наука” не по-късно от 15 февруари 2021 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

nidnp@unwe.bg  n_elena@unwe.bg  marinova@unwe.bg


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Ръководство за потребителите на Информационна система за университетски проекти


Заповед за класиране

Приложение 1 към Заповед за класиране

Списък на класираните проекти


Архив:

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.
допълнителна сесия

редовна сесия

2013 г.