100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 04 юни 2020 17:37

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 871/16.04.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2020 г., както следва:

1. Колективни проекти за научни изследвания;

2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през календарната година.

 Приоритетните направления на конкурса през 2020 г. са:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” в едномесечен срок от обявяването на конкурса.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg, marinova@unwe.bg

 


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие

Образец за научно изследване

Образец за научна проява (форум)

Образец на автобиография

Указания за електронно кандидатстване

Ръководство за потребитeлите на "Интегрирана информационна система за НИД на УНСС"

Списък на представените проекти, кандидатстващи за финансиране през 2020 г.

Заповед за класиране

Приложение към заповед за класиране

Списък на класираните проекти


Архив:

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.
допълнителна сесия

редовна сесия

2013 г.