Университетски
Обновено: четвъртък, 11 януари 2024 14:45

Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024

                

Със Заповед на Ректора на УНСС № 2947/30.10.2023 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целевата субсидия за НИД на УНСС през 2024 г., както следва:

1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти;

2. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни направления:

1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки.

2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България и ЕС.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg не по-късно от 30 ноември 2023 г.


За справки:

Т (02) 8195 253

Е [email protected]


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Kритерии за класиране на проектни предложения за научни изследвания

Критерии за класиране на проектни предложения за научни форуми

Ръководство за преподавателите за участие в конкурс за университетски научни проекти в УНСС


Заповед за класиране

Приложение 1 към Заповед за класиране

Списък на класираните проекти


Архив

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.
допълнителна сесия

редовна сесия

2013 г.