Обновено: понеделник, 06 февруари 2012 13:26

Какво е ЕПИ?

Приемът на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ). Така наричаме тестовете, които вие ще решавате, а ние ще оценяваме с помощта на безпристрастните компютри. По този начин университетът ни се приобщава към най-добрите световни и европейски практики за кандидатстване във висше училище.

Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула:
Обща част:

  • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
  • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).

Специална част:

  • модул 3 (40 въпроса) по избор:
  • модул 3 - "Български език и литература";
  • модул 3 - "Математика";
  • модул 3 - "Икономика";
  • модул 3 - "География на България";
  • модул 3 - "История на България".

Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всичкиа специалната част е по избор. Това означава, че ако сте избрали да кандидатствате например с математика, вие решавате тестове от двата модула на общата част и математика от специалната част.

Общата продължителност на ЕПИ (обща и специална част) е 3 (три) астрономически часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.

Ако кандидатствате само в професионално направление "Право" със специалност Право, трябва да положите два изпита:
- ЕПИ със специална част "История", като решавате въпросите само от модул 3 - "История".
- ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература".

Ако кандидатствате само в професионално направление "Обществени ко­муникации и информационни науки" със специалност Медии и журналистика, трябва да положите следните изпити:
- ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература".
- Писмен изпит по журналистика - ако имате оценка най-малко 3.00 от ЕПИ със специална част "Български език и литература".
- Устен изпит по журналистика - ако имате оценка най-малко добър 4.00 от писмения изпит по журналистика.
- Кандидат-студентите, държали матура по български език и литература, по желание могат да се освободят от единния приемен изпит, като им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на ЕПИ, като за класирането им се зачита по-високата оценка.

Преди изпита

Препоръчваме ви преди изпита да проверите къде се намира вашата зала и за колко време ще стигнете до нея. Това ще ви спести време и напрежение в деня на изпита. В деня на изпита трябва да носите личната си карта и компютърната разпечатка, която ви е дадена при подаване на документите.

В деня на изпита в залата ще ви посрещнат квесторите и отговорниците на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. Ако имате въпроси, обръщайте се към тях. Всеки от вас ще получи по един комплект материали, който съдържа: книжка с теста по съответния изпит и голям плик, който съдържа карта за отговори (с контролна карта - малък отрязък в долния край на картата за отговори), малък празен плик, калъфче с логото на УНСС, в което има: линийка и два броя химикалки тън­ко­пис­ци за попълване на картата за отговори.

Изпитът

Помнете - изпитът не е започнал и вие нямате право да отваряте предоставените материали, преди квесторът да е прочел пред всички указанието за работа по време на кандидатстудентския изпит.

В книжката с теста на първата страница има упътване с информация. Прочетете я, за да сте наясно какво трябва да правите. Това ще ви помогне да не правите грешки.
На левите страници на книжката с теста ще видите въпросите и възможните отговори. На десните страници, които са празни, можете да си водите бележки, които ще ви помогнат да намерите верния отговор. 

Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. Картата за отговори е официалният документ за вашия изпит, който ще се проверява от скенер. Попълнете го особено внимателно. Тази карта е уникална за всеки участник в теста и не може да бъде подменяна.

Отговорите на всички въпроси в картата за отговори имат поредни номера, обозначени с арабски цифри.

За всички въпроси са посочени по пет възможни отговора, оградени с кръгчета и обозначени с главни букви от А до Д.

Попълвайте отговорите в кръгчетата плътно. Внимавайте да не излизате извън кръгчето, което сте избрали за верен отговор - така ще избегнете грешки при сканирането на вашата карта. 

Не е позволено изтриване, забелване и всякакви други средства за корекция в картата за отговори. 

В полетата за отговори е позволено маркиране само вътре в кръгчетата за отговори.
Не се допуска обжалване и преразглеждане на картата при неправилно маркиране. 

За всяка грешка и неправилно маркиране отговорността е ваша.


Когато определите верния според вас отговор, маркирайте съответната главна буква с химикалката тънкописец

Вижте как:

Помнете, че всеки въпрос има само един верен отговор и затова в реда от кръгчета трябва да маркирате само една от посочените главни букви.

Маркирането на повече от един отговор не ви носи точки, дори единият от тях да е верен.

След изпита

Когато квесторът оповести края на изпита, затваряте книжката с теста, но оставате по местата си. После по ред, определен от отговорника на залата, предавате работите си.

Работата на кандидат-студент, който продължи да попълва теста след обявяването на края на изпита, се анулира.

Вашият тест се анулира и ако не сте спазили което и да е изискване от указанията.
Квесторът проверява дали сте му предали всички материали и правилно ли е попълнена контролната ви карта. След това вие залепвате малкия плик, в който е контролната карта. Квесторът поставя малкия плик заедно с останалите материали в големия плик и го залепва.
С това изпитът приключва.

Резултатите

Оценката си от изпита, която можете да проверите в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако сте пожелали това при подаването на кандидатстудентските си документи), е по шестобалната система и е единна (интегрирана), а не по модули.

Внимание! Резултатите от ЕПИ не се преразглеждат. Молби и жалби във връзка с това не се приемат.