Обновено: понеделник, 06 февруари 2012 12:04

Какво е ЕлЕПИ?

Какво е ЕлЕПИ?


Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. На всеки изпит за всеки кандидат-студент компютърът генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси. Тази съвкупност се идентифицира чрез индивидуален номер на ЕлЕПИ, който е за определен ден и час, за определен изпит и се генерира на случаен принцип от централната интранет базирана компютърна система на УНСС. 

Важно! За да отговори на въпросите, кандидат-студентът трябва да може да работи на компютър с уеббраузър MS Internet Explorer.

Форматът, структурата и въпросите, както и времетраенето на ЕлЕПИ са като тези на ЕПИ.

В изпитната зала не се допуска ползването на мобилни телефони, персонални електронни устройства и други електронни и електромагнитни помощни инструменти. Може да се ползват единствено помощни материали, разрешени от УНСС.

Преди изпита

В деня на изпита в компютърната зала ще ви посрещнат квесторите и отговорниците на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението на компютърната програмна система, осъществяваща функционирането на ЕлЕПИ.

Изпитът

На входа на компютърната зала кандидат-студентът показва личната си карта и компютърната разпечатка, която е получил при подаването на документи в Центъра за прием. В нея са обозначени: трите ви имена, ЕГН, регистрационният ви номер, изпит по какъв предмет ще държите, номерът на залата, денят и часът на явяване.
ЕлЕПИ продължава 3 (три) астрономични часа - колкото ЕПИ на хартиен носител. Времето за провеждане на изпита започва да се брои след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система. 

Регистрирането се извършва, след като въведете в компютъра следните данни: вида изпит, на който се явявате (математика, български език и литература, история на България, география на България, икономика), ЕГН и регистрационен номер (получен при подаване на документите в Центъра за прием).

След като се регистрирате, се генерира вашият ЕлЕПИ - с уникален номер за всеки кандидат-студент и съдържащ вашите индивидуални въпроси за изпита. Генерирането на въпросите става на случаен принцип от богатата база данни. 

По време на изпита се съставя протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи. 

И така - вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на който ще отговаряте на въпросите. Той се състои от три части: идентификационна, навигационна и съдържание на въпросите. Идентификационната част и навигационната част присъстват непрекъснато на екрана. 

Идентификационната част съдържа: изпит по (математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика), датата и началния час на изпита, оставащото време до края на изпита, индивидуалния номер на ЕлЕПИ, на който се явявате, и данните, с които сте се регистрирали.

Навигацията за избор на въпрос представлява последователност от двойки редове. На първия от тях са написани номерата на въпросите. На втория ред от двойката редове са дадените отговори, като под всеки номер на въпрос е изобразен кръг (при непосочен нито един отговор на въпроса) или квадрат, в който се изписва кой отговор сте посочили за правилен (А, Б, В, Г или Д). 

В началото на изпита върху екрана всички номера на въпроси са изобразени с кръгчета като посочени отговори, защото още не сте започнали да посочвате верните според вас отговори.

Чрез кликване в навигационната част върху номера на въпрос в частта "Съдържание на въпроса" се изписва неговото съдържание. На екрана се появяват: текстът на въпроса (и фигури, ако има такива), петте възможни отговора и най-отдолу - един ред с 6 бутона за избор на верния отговор (6-ият бутон е за "Не давам отговор"). При натискане на бутона в рамките от А до Д информацията се записва в компютърната система и се актуализира съдържанието в навигационната част, отчитаща отворения въпрос. 

След като отговорите на даден въпрос, кликвате в навигационната част, за да изберете следващия въпрос (не е задължително той да е следващият поред). Броят на двойката редове "Номера на въпросите" - "Дадени отговори" е динамичен и зависи от броя въпроси, от които се състои един изпит. Например, ако въпросите са 80, се създават 4 двойки редове с по 20 въпроса на ред. 

Вижте как изглежда съдържанието на екрана, описано по-горе:


ЕлЕПИ приключва или по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита", разположен долу вдясно на екрана за отговаряне на въпросите, или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Резултатите


Те се обявяват веднага на екрана след приключването на изпита, в уебсайта на УНСС на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако сте си регистрирали GSM в страницата с лични данни и ви е активирана услугата E-mail->SMS). 

Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-високата оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ.

Желаем ви успех!