Обновено: петък, 11 януари 2019 14:02

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.

 

ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ:

  1. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ.
  2. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС "магистър" за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 800 (осемстотин) лв.

 

Чл. 45. * (1) Таксата по чл. 44, т. 4 не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица - на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип и с родители, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; лица, приети при условия и по ред, определени в акт на МС, когато в този акт е предвидено такова освобождаване. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ. 

(2) Изброените в предходната алинея категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

*Справочник за магистърска степен


Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".