Управление на качеството
Обновено: петък, 25 януари 2019 12:25

Оценка на риска

Ръководството на УНСС е определило стратегическите цели в политиката по качеството след идентифициране на възможните рискове за организацията. Във връзка с това е дефиниран подход за оценка на риска и са систематизирани възможните рискове в риск регистър. Методите и практическите действия за оценка на риска са документирани в Стратегията за управление на риска в УНСС за 2018 – 2020 г.