Управление на качеството
Обновено: четвъртък, 20 юни 2024 14:10

Система за управление на качеството

Системата за управление на качеството (СУК) в УНСС е внедрена със заповед на ректора от 10.05.2005 г. При ре-сертификационния одит, проведен през м. юни 2023 г. от международната сертифицираща организация NQA, е потвърдена нейната ефективност и съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2015.

Обхватът на системата включва провеждането на обучение във всички степени и форми на висше и продължаващо образование; управление и поддържане на качеството на обучение, на академичния състав и на научноизследователската дейност в университета и в неговите основни и обслужващи звена. В документите й са идентифицирани заинтересованите страни и техните изисквания. Детайлно са описани основните процеси на:

  • обучение на студенти, докторанти и специализанти;
  • научноизследователска дейност;
  •  издателска и печатна дейност;
  • библиотекарска дейност и архив;
  • студентски общежития.

За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за инфраструктурата и заобикалящата среда, осигуряващи съответствието на процеса; човешките ресурси с необходимата компетентност; входните и изходните елементи; мониторинга на процеса, вкл. индикатори за измерване съответствието с изискванията; документацията, която регламентира извършването на процеса. Анализирани са силните и слабите страни, възможностите и заплахите.

В университета са изградени вътрешни структури за създаване, поддържане и усъвършенстване на СУК. Това е Съветът по качеството с председател зам.-ректора по  учебната дейност. С цел подпомагане на дейността му по вертикала са структурирани Комисии за осигуряване и оценяване на качеството (КООК) на ниво университет и във всеки факултет.