Бакалаври

Такси за обучение


При онлайн записването си след класирането кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева.


Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2022 - 2023 година (в лева)          
Семестриални такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите през учебната 2022 - 2023 г.
Направления
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
300.00 лв.
300.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация" и "Мениджмънт и администрация")
300.00 лв.
300.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
400.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения"
400.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" )
400.00 лв.
-
Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" на студентите през учебната 2022 - 2023 г.
Направления
Редовно
Право (специалност "Право")
400.00 лв.

 

Уважаеми студенти,

Във връзка със запитвания относно увеличението на таксите за платено обучение, Ви информираме за следното:

Съгласно чл. 95, ал. 4 от Закона за висшето образование размерът на таксите за платено обучение в ОКС „бакалавър“ и за специалност „Право“ се определя като към диференцирания норматив по професионални направления за един студент се добавя размерът на таксата за обучение в държавните висши училища за съответното професионално направление, определен от Министерския съвет.

Постановление № 9 от 27 януари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет определя нови диференцирани нормативи за професионалните направления на база коефициент 1,60 за ПН "Икономика" и "Администрация и управление" и коефициент 2,00 за "Социология, антропология и науки за културата", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки", като § 7 от Преходни и заключителни разпоредби гласи, че постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. и се прилага и при определяне на издръжката на обучението на студентите, приети през учебната 2019 - 2020 г.  

На база на посочените нормативни разпоредби, увеличаването на таксите за платено обучение се отнася за студентите, приети през учебната 2019 - 2020 г. и учебната 2020 - 2021 г. За студентите, приети през учебните 2017 - 2018 г. и 2018 - 2019 г., промяната в размера на годишната такса за обучение на студенти, платена форма на обучение, се дължи на промяната в таксата за обучение, държавна поръчка, определена от Министерския съвет през настоящата 2020 г. и валидна за учебната 2020 - 2021 г.

               

1, 2, 3 и 4 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2022 - 2023 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студентите от 1, 2, 3 и 4 курс, ОКС "бакалавър", през учебната 2022 - 2023 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
860.00 лв.
1.2. Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление "Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
1100.00 лв.
2. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2021 - 2022 г. (вкл. второ висше образование):
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
1100.00 лв.
Семестриални такси за обучение по нова (втора) специалност в ОКС "бакалавър" за студентите от 1, 2, 3 и 4 курс през учебната 2022 - 2023 г.
Направления
Икономика
(всички икономически специалности и поднаправления "Икономика и бизнес", "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол")
860.00 лв.
Администрация и управление
860.00 лв.
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения")
1100.00 лв.
5 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2022 - 2023 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2022 - 2023 г. (вкл. второ висше образование):
1.1 Специалност "Право" - редовно обучение
1047.50 лв.
Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2022-2023 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Направления

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Дистанционна форма
Чуждестранни студенти, за ОКС “бакалавър”
1 650 евро – 3 227,12 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “магистър”, направление "Право" и ОКС “магистър" след придобита ОКС "бакалавър” 
2 000 евро – 3 911,66 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Езиков курс
1 500 евро – 2 933,75 лв.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Редовно обучение
Дистанционна форма
Чуждестранни студенти, за ОКС “бакалавър”, направление: “Икономика”, “Администрация и управление”
1 900 евро – 3 716,08 лв.
1 900 евро – 3716,08 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “магистър" след придобита ОКС "бакалавър”, направление "Икономика"
2 000 евро – 3 911,66 лв.
1 900 евро – 3716,08 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “магистър" след придобита ОКС "бакалавър”, направление "Администрация и управление"
1 900 евро  3716,08 лв.
Езиков курс
1 650 евро  3 227,12 лв.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • кръгли сираци до 26-го­дишна възраст;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

   За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".