Бакалаври

Такси за обучение

            

Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2024 - 2025 г. (в лева)

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ОКС „бакалавър" 

Професионално направление

Редовна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

Икономика
350.00 лв.
350.00 лв.
Администрация и управление
350.00 лв.
350.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
450.00 лв.
 —
Политически науки
450.00 лв.
 —
Обществени комуникации и информационни науки 
450.00 лв.
 —

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ОКС „магистър“ след придобито средно образование

Професионално направление
Редовна форма на обучение
Право, специалност „Право"
450.00 лв.

                   

Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2024 – 2025 г.

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ОКС „бакалавър“

включително по нова/втора специалност

Професионално направление

Редовна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

Икономика
950.00 лв.
950.00 лв.
Администрация и управление
950.00 лв.
950.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
1 150.00 лв.
 —
Политически науки
1 150.00 лв.
 —
Обществени комуникации и информационни науки 
1 150.00 лв.
 —

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ОКС "магистър" след придобито средно образование

Професионално направление
Редовна форма на обучение
Право, специалност „Право"
1 250.00 лв.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗВО (в евро), за учебната 2024/2025 година

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Професионално направление

Редовна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

Икономика

Администрация и управление

Социология, антропология и науки за културата

Политически науки

Обществени комуникации и информационни науки

1 500 евро

(2933.74 лева)

1 100 евро

(2151.41 лева)

Право, специалност „Право“

1 650 евро

(3227.12 лева)

 —

Езиков курс

1 500 евро (2 933,75 лева)

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професионално направление

Редовна форма на обучение

Дистанционнаформа на обучение

Икономика

1 500 евро

(2933.74 лева)

1 100 евро

(2151.41 лева)

Езиков курс

1 650 евро (3 227,12 лева)


                   


Кандидат-студентите, които след класирането си желаят да се запишат онлайн, трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7,00 (седем) лева (само за приети в редовна форма на обучение).


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

  • кръгли сираци до 26-годишна възраст;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.


Банкова сметка на УНСС

Семестриалните такси се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

IBAN: ВG03BNBG96613100174601

Банка: БНБ BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

    

За РЦДО – Хасково

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Банка: Тексимбанк – BIC: TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

Във вносната бележка за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За „основание за плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.