Бакалаври

Такси за обучение


Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2018 - 2019 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2018 - 2019 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация")
231.00 лв.
231.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
335.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения"
335.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" )
335.00 лв.
-
Семестриални такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите
през учебната 2018 - 2019 г.
Направления:
Редовно
Право
(специалност "Право")
335.00 лв.

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г.
1. Семестриани такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2018 - 2019 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
577.50 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление "Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
976.00 лв.
2. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2016 - 2017 г. (вкл. второ висше образование):
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
976.00 лв.
Семестриални такси за обучение по нова (втора) специалност в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" на студентите през учебната 2017 - 2018 г.
Направления:
Икономика
(поднаправления "Икономика и бизнес", "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол")
577.50 лв.
Администрация и управление
577.50 лв.
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения")
976.00 лв.
Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2018-2019 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Направления:

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Дистанционна форма
Задочно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 650 евро – 3 227,12 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър”, направление "Право" и ОКС "Магистър след бакалавър"
2 000 евро – 3 911,66 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Езиков курс
1 500 евро – 2 933,75 лв.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
Направление:

“Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 900 евро – 3 716,08 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър след бакалавър”
2 000 евро – 3 911,66 лв.
Езиков курс
1 650 евро - 3 227,12 лв.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • КРЪГЛИ СИРАЦИ ДО 26 ГОДИНИ
  • ИНВАЛИДИ С ИЗГУБЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 70 И НАД 70% (І и ІІ група)
  • ВОЕННОИНВАЛИДИ
  • ЛИЦА ОТГЛЕДАНИ В ДОВД

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".