100 ГОДИНИ УНСС
Бакалаври

Такси за обучение


При онлайн записването си след класирането кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2020/2021 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева.


Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2020 -2021 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите през учебната 2020 - 2021 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
250.00 лв.
250.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация")
250.00 лв.
250.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
350.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения"
350.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" )
350.00 лв.
-
Семестриални такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите
през учебната 2020 - 2021 г.
Направления:
Редовно
Право
(специалност "Право")
350.00 лв.

 

1 и 2 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2020 - 2021 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студентите от 1 и 2 курс, ОКС "бакалавър", през учебната 2020 - 2021 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
804.00 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление "Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
1043.00 лв.
2. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2020 - 2021 г. (вкл. второ висше образование):
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
1043.00 лв.
Семестриални такси за обучение по нова (втора) специалност в ОКС "бакалавър" за студентите от 1 и 2 курс през учебната 2020 - 2021 г.
Направления:
Икономика
(поднаправления "Икономика и бизнес", "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол")
804.00 лв.
Администрация и управление
804.00 лв.
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения")
1043.00 лв.
3, 4 и 5 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2020 - 2021 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студентите от 3, 4 и 5 курс, ОКС "бакалавър", през учебната 2020 - 2021 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
648.00 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление "Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
991.00 лв.
2. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "магистър" след придобито средно образование през учебната 2020 - 2021 г. (вкл. второ висше образование):
2.1 Направление "Право" - редовно обучение
991.00 лв.
Семестриални такси за обучение по нова (втора) специалност в ОКС "бакалавър" за студентите от 3, 4 и 5 курс през учебната 2020 - 2021 г.
Направления:
Икономика
(поднаправления "Икономика и бизнес", "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол")
648.00 лв.
Администрация и управление
648.00 лв.
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения")
991.00 лв.
Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2020-2021 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Направления:

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Дистанционна форма
Задочно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 650 евро – 3 227,12 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър”, направление "Право" и ОКС "Магистър след бакалавър"
2 000 евро – 3 911,66 лв.
1 650 евро – 3227,12 лв.
Езиков курс
1 500 евро – 2 933,75 лв.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
Направление:

“Икономика”, “Администрация и управление”
Редовно обучение
Чуждестранни студенти, за ОКС “Бакалавър”
1 900 евро – 3 716,08 лв.
Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър след бакалавър”
2 000 евро – 3 911,66 лв.
Езиков курс
1 650 евро - 3 227,12 лв.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • КРЪГЛИ СИРАЦИ ДО 26 ГОДИНИ
  • ИНВАЛИДИ С ИЗГУБЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 70 И НАД 70% (І и ІІ група)
  • ВОЕННОИНВАЛИДИ
  • ЛИЦА ОТГЛЕДАНИ В ДОВД

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".