Обновено: четвъртък, 09 март 2023 16:02

Акредитирани докторски програми

Съгласно решения на Националната агенция за оценяване и акредитация

Области на висше образование, професионални направления, докторски програми

3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

3.3. Политически науки

Политология

Международни отношения

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)

Журналистика

3.6. Право

Административно право и административен процес

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

Финансово право

Гражданско и семейно право

Римско частно право

Право на интелектуалната собственост

Трудово право и обществено осигуряване

Граждански процес

Наказателно право

Международно право

Международно частно право

3.7. Администрация и управление

Администрация и управление (регионално развитие)

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

Управление

Проектно управление

3.8. Икономика

Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Статистика, иконометрия и демография

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)

Информационни и комуникационни технологии в икономиката

Световно стопанство и международни икономически отношения

Икономика и организация на труда

Организация и управление на производството (индустрия)

Икономика и управление (индустрия)

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

Икономика и управление (недвижима собственост)

Икономика и управление (агробизнес)

Икономика и управление (екоикономика)

Икономика и управление (транспорт)

Икономика и управление (туризъм)

Икономика и управление (търговия)

Икономика и управление (логистика и вериги на доставките)

Икономика и управление (предприемачество)

Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли)

Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)

Планиране

Маркетинг

Стопанска история

История на икономическите теории