Обновено: вторник, 28 септември 2021 10:34

Условия

                                         

За докторантура могат да кандидатстват:

• Български граждани

• Чужди граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство

• Чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България

• Лица със статут на бежанци

 

Задължително условие е кандидат-докторантите да са придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00).