Обновено: четвъртък, 28 септември 2023 15:23

Условия

                                            

За докторантура могат да кандидатстват:

• Български граждани

• Чужди граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство

• Чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България

• Лица със статут на бежанци

   

Задължително условие е кандидат-докторантите да са придобили образователно-квалификационна степен „магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4.00).