Обучение

Магистри

На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение:

Съгласно Заповед на ректора на УНСС № 1893/11.09.2020 г. занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. Преподавателите определят кога занятията ще се провеждат онлайн в зависимост от спецификата на дисциплините.


На вниманието на студентите в Дистанционна форма на обучение!

Нов достъп до системите за дистанционно обучение!

Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна форма на обучение е внедрена подобрена дигитална инфраструктура, която включва интеграция между Moodle, MS Teams и Share point. Интеграция дава синергично взаимодействие между тези софтуерни системи, което подобрява капацитета на Дистанционното обучение от гледна точка на:

 • брой студенти, които могат да се обучават едновременно;
 • скоростта на видеовръзката;
 • надеждност (елиминиране на технически проблеми);
 • обем на споделяна информация (в мегабайти);
 • безпроблемно функциониране на системите 24/7 и др.

Във връзка с това надграждане достъпът до дигиталните системи и ресурси за дистанционно обучение от страна на студентите се осъществява единствено чрез университетския имейл и паролата към него както следва:

 • до учебните материали в http://m-learning.unwe.bg чрез бутона “OpenID connect”;
 • до новини и съобщения от „Информационния портал за дистанционно обучение“;
 • до онлайн лекции през MSTeams.

Студентите могат да достигнат до тези платформи през сайта на УНСС като се кликне върху Обучение – Бакалаври/Магистри:

 • бутонът РАЗПИСАНИЕ - семестриалното разписание (за онлайн лекции и m-learning);
 • бутонът ONLINE@UNWE за „Информационния портал за дистанционно обучение“
 • бутонът M-LEARNING за Системата за дистанционно обучение /или линк http://m-learning.unwe.bg/.