Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 10 декември 2018 17:53

Е-ресурси

Bloomsbury

    Колекции от електронни книги на издателство "Блумсбъри"

125-те колекции включват 6000 заглавия в области като антропология, класически изследвания, икономика, медийни изследвания, история, право, политика и международни отношения, социология и др. Отделните книжни глави могат да се изтеглят свободно в PDF формат.

Вход

***Ресурс на пробен достъп: 28 ноември - 22 декември 2018 г.


Cambridge University Press - Law Journals

Колекция от списания на правна тематика на Cambridge University Press.
Ръководство за използване (англ. eзик)

Вход

***Ресурс на пробен достъп: 14 ноември - 31 декември 2018 г.


DeGruyter

Eлектронни списания на DeGruyter

Колекцията от електронни списания на DeGruyter включва 900 реферирани научни списания в областта на хуманитарните, социалните, обществените, природните, приложните, естествените и техническите науки. Изданията са предимно на английски език.

Списанията са обособени в два пакета:

HSS Journal Package – списания в области като бизнес и икономика, история, право, философия, социални науки.

STEM Journal Package – списания в областта на архитектурата, технологиите, инженерните науки, природните науки, математиката, спорта.

Вход            Пълен списък на включените списания

***Ресурс на пробен достъп: 26 ноември - 31 декември 2018 г.


CEIC e глобална база данни, един от основните източници на икономическа информация за развитите и развиващите се икономики по света от 1992 г. насам. Съдържа повече от 3,5 милиона динамични редове с данни, обхващащи 195+ икономики, като предлага:

    • детайлна информация на ниво държава за 18 макроикономически сектора като инфлация, износ, туризъм и др.;
    • подробни методологически препратки на ниво индикатори, набори от данни,э сектори и държави;
    • функция за бърза справка за ключови индикатори за дадена страна, като БВП, БНП, ПЧИ и ИПЦ;
    • фокус върху ключови участници на ниво държава в 14 различни промишлени сектора;
    • хиляди първични местни източници и авторитетни данни от международни организа като МВФ и Световната банка.

Данните в базата позволяват на потребителите, анализатори, икономисти и изследователи, да наблюдават непрекъснато променящата се динамика на световните икономики в дълбочина.

Вход

***Ресурс на пробен достъп: 26 ноември - 31 декември 2018 г.


Central and Eastern European Online Library Central and Eastern European Online Library

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Вход


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

Вход                                                                                                                                                      Отдалечен достъп


Emerald Insight Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

Вход


EMIS 

EMIS (Emerging Markets Information Service) 

EMIS (Emerging Markets Information Service) е интегрирана информационна услуга, която предоставя проучвания, анализи, данни и новини за компании, индустрии и държави, обхващащи над 125 развиващи се пазари.

Вход


ProQuest ProQuest ABI/Inform Collection

Водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, дисертации, работни документи, водещи бизнес и икономически периодични издания, както и доклади, прогнози, пазарни индикатори, кредитни рейтинги и други данни за отделни държави.

Вход


Ebook Central ProQuest Ebook Central

Колекция  от над  20 хил. електронни книги на теми като: икономическа политика,  капиталови пазари  и инвестиции,  корпоративна култура,    корпоративни финанси, маркетинг,  международен бизнес,  недвижими имоти, предприемачество,  счетоводство,  човешки ресурси,   бизнес  етика и пр.

Вход


Scopus

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

Вход


Science Direct


Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

Вход


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

Вход


APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсите са достъпни на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

Библиотека, Етаж  2

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286