Библиотека на УНСС

Нови възможности с ползването на електронни ресурси

понеделник, 29 октомври 2012 21:09

В компютъризираната читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент.

Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с електронни ресурси проявяват интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти.

По време на семинара Нови възможности и за студентите  

Димитър Михайлов представи базата данни на Springerlink, съдържаща около 2000 електронни списания, 56 000 електронни книги, близо 6 млн. документа. Springer е най-големият публицист на научна литература, който притежава архив на изданията от около 100 години. Пълнотекстовата информация е на няколко езика и е от областта на икономиката, естествените науки, математиката, компютърните науки, медицината, физиката и астрономията, хуманитарните и обществените науки, правото. Александър Морозов от агенция ПУЛСАР презентира работата с EBSCO Publishing, която предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни. Реферативната база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката Web of Knowledge представи Цветелина Димитрова.

Галерия снимки от Нови възможности с ползването на електронни ресурси ...