Резултати от търсене за Е-ресурси

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

260 results found
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 305 78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 305 78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии  доц ...
Администрация и управление, семестър 3, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 731 12.1.2019 9.00-11.00 Управление на човешките ресурси доц.д-р Т.Кичева 406 731 19.1.2019 11.00-13.00 Стратегическо управление гл.ас.д-р Ф.Стоянов 501 731 19.1.2019 11.00-13.00 Стратегическо ...
Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 19.1.2019 15.45-19.30 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401 707 20.1.2019 11.00-13.00 Икономическа култура х.доц.д-р Ад.Миланова 501 707 26.1.2019 15.00-17.00 Въведение в иконометрията доц.д-р С ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 12.1.2019 12.00-14.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 708 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула 708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална собственост проф.д-р Вл ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 709 12.1.2019 8.00-10.30 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 709 20.1.2019 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 505 709 26.1.2019 9.00-11.00 Математика I-ва част доц.д-р М ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Магистърски тези - архив 3.11.2018 г. ... скоро...) 2017 Лили Казакова, тема: Специалното събитие в системата на публичната комуникация (Церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп и Еманюел Макрон: сравнителен анализ), 2017, научен ръководител: проф. д.н. Любомир ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   03.11.2018  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301   04.11.2018  9.00-13.00 Стратегическо управление на ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   03.11.2018  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301   04.11.2018  9.00-13.00 Стратегическо управление на ...
Администрация и управление - Хасково, семестър 3 13.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 731 06.10.2018  11.00-16.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 503 731 07.10.2018  09.00-16.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 503 731 20.10.2018  12 ...
Икономика - Хасково, семестър 5 5.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 707 06.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 505 707 07.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 708 06.10.2018  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 708 07.10.2018  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 708 13.10.2018  09 ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 709 06.10.2018  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула 204 709 20.10.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... , ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... ИКОНОМИКА КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на ...
Допълнителен прием през септември в платено обучение по направления/поднаправления 7.8.2018 г. ... Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на едно от следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно ...
Примерни тестове 2.8.2018 г. ... ВЪПРОСИ за кандидатмагистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика"   № Въпроси и отговори 1 Пълна заетост в една икономика се постига, когато Отговори: а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри; б) безработица не съществува ...
Важно за кандидат-студентите: обявен е допълнителен прием само за платено обучение 30.7.2018 г. ... ПРИЕМ Поради запълване на всички места по професионални направления единен прием държавна поръчка, УНСС обявява прием само в платено обучение (без специалност „Право”) в следните професионални направления/поднаправления: Номер по ред Професионални направления и ...
Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ) 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, е основният орган, отговорен за реализацията на активната политика по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент „Труд и социална икономика“ подкрепя ...
Обучителни ресурси 5.11.2018 г. ... скоро ...
Обмен на опит 5.11.2018 г. ... форум На 09 ноември 2017 г., в Малка конферентна зала на УНСС, гр. София, Студентски град се проведе Дискусионен форум на тема „Оценка и валидиране на компетенции – предизвикателства и иновативни подходи“. Форумът бе организиран в рамите на ...
Информационни материали 5.11.2018 г. ... можете да намерите информационните материали, изготвени в процеса на изпълнение на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ...
Информационни събития 5.11.2018 г. ... информационен ден На 19 октомври 2017 г., в Малка конферентна зала на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, се проведе Информационен ден за представяне на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ...
Начало 5.11.2018 г. ... на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия. По този ...
Редовно и дистанционно обучение 3.8.2018 г. ... на редовната форма на обучение дава възможност за непосредствен контакт с висококвалифицирани преподаватели; предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета; осигурява постоянен достъп до съвременната ...
Администрация и управление II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 30.6.2018 9.00-10.30 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 403 730 30.6.2018 9.00 ч. Управленски решения и риск проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 730 30.6.2018 13.00-14 ...
Икономика III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 30.6.2018 9.00-10.30 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 505 706 30.6.2018 11.00-12.30 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 406 706 30.6.2018 13.00-14 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 30.6.2018 8.30-10.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 707 30.6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505 707 30.6.2018 13.00-14.30 Маркетинг х.проф.д-р С ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 30.6.2018 9.00-10.30 Математика I част доц.д-р М.Микренска 501 708 30.6.2018 11.00-12.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 406 708 30.6.2018 от 15.00 ч. Икономика на ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 23.06.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 505 707 23.06.2018  от 11.00 ч. Основи на счетоводството гл.ас.д-р М.Маркова 505 707 23.06 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 23.06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 708 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 708 23.06.2018  13.00-15 ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 16.11.2018 г. ... процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С 01 за проект ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 26.05.2018  11.00-13.00 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 501 707 26.05.2018  11.00-13.00 Основи на счетоводството гл.ас.д-р М.Маркова 501 707 27.05 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 26.05.2018  9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 406 708 27.05.2018  9.00-12.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 708 02.06 ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 27.9.2018 г. ... ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) Центърът за правни изследвания към УНСС и Алианс за защита на личните данни организират съвместно ускорен, специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни (Data ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... „Икономика на човешките ресурси“ Специализация „Управление на човешките ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... ПРОГРАМА за държавен изпит на студентите от специалност “Икономика на човешките ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ...
Кандидатстудентски изпити 10.5.2018 г. ... да кандидатствате в УНСС, трябва да положите: 1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (на хартиен носител ЕПИ и/или електронен на компютър ЕлЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула: І. Обща част: модул 1 ...
Често задавани въпроси 13.2.2018 г. ... ли се подават документите за кандидатстване? Отговор: Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване. Каква е таксата ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... 2018 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните руски печатни  периодични издания: *Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката. *Заглавията от ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 707 24.02.2018  10.30-16.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 406 707 24.02.2018  9.00-10.30 Основи на счетоводството Л проф.д-р Сн ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 708 24.02.2018  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 708 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 708 17.03 ...
Българска периодика 13.11.2018 г. ... 2018 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните български печатни  периодични издания: *Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката. *Заглавията ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 11.3.2018 г. ... КУРС COPYRIGHTX Център за правни изследвания си сътрудничи с Международен правен център (ILAC) при провеждане на специализирания курс по американско авторско право CopyrightX - http://copyx.org/ на университета Харвард, САЩ. За втора година ILAC има удоволствието да организира курса за България ...
Състав 10.1.2018 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център ...
Сесия за Администрация и управление, семестър 3, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 10.2.2018 от 13.00 ч. Управление на човешките ресурси гл.ас.д-р Т.Кичева 505 730 10.2.2018 15.00-16.00 Статистически изследвания доц.д-р С.Чипева 401 730 11.2.2018 10.00-12.00 Финанси доц.д-р С ...
Сесия за Икономика, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 10.2.2018 8.30-9.45 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401 706 17.2.2018 09.00 ч. Икономическа култура проф.д-р Благой Колев 301 706 11.2.2018 9.30-11.30 Въведение в иконометрията доц.д-р С ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 10.2.2018 11.30-14.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 707 11.2.2018 9.00-12.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 501 707 11.2.2018 12.00-14.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 406 707 17.2.2018 8 ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 10.2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 708 10.2.2018 12.00-14.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 708 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.М ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 18.12.2017 г. ... тестове  ПРОГРАМА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - модул 3 на ЕПИ Забележка:  Програмата е окончателна за учебната 2013/2014 г. и не подлежи на промяна. Тя е разработена в съответствие с учебната програма за задължителна, задължително избираема непрофилирана и ...
Мишев 20.6.2018 г. ... Димитров Мишев (1947) Научно звание: професор по научна специалност „Статистика и демография“ – 05.02.06 Образование и квалификация  Завършено висше образование през 1971 г. по специалност ”Статистика” във Висшия икономически институт ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 301   14.1.2018 11.00-13.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401   20.1.2018 13.00-15.00 Бизнес ...
Администрация и управление, семестър 3, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 14.1.2018 9.00-11.00 Управление на човешките ресурси гл.ас.д-р Т.Кичева 505 730 20.1.2018 15.00-17.00 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 505 730 21.1.2018 11.00-13.00 Финанси доц.д-р С ...
Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия 7.12.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 13.1.2018 15.00-19.15 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401 706 20.1.2018 9.00-11.00 Икономическа култура ас.д-р В.Балканска 505 706 21.1.2018 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 13.1.2018 9.00-11.45 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401 707 13.1.2018 9.00-11.45 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401 707 14.1.2018 9.00-11.00 Маркетинг х.проф.д-р С ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 708 13.1.2018 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 406 708 14.1.2018 13.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 708 20.1.2018 8:30-11:15 Основи на икономическата ...
ПУБЛИКАЦИИ 3.3.2018 г. ... of Enterprise Ivan Georgiev, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov, UNWE Publishing       Complex Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев, Издателски комплекс ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   04.11.2017  13.30-17.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306 04.11.2017 09.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Икономика III курс 26.9.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 706 07.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 706 08.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 706 14.10.2017  09.00-16.45 Човешки ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 707 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 707 08.10.2017  09.00-14 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00- Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 708 07.10.2017  11.00-18.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 406 708 08.10 ...
Администрация и управление II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 730 07.10.2017  09:00-16.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 403 7301 08 ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ...   ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... ПРИЕМ за платено обучение и отделни незаети места, държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на ...
Годишна поправителна сесия - Икономика III курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 9.00-10.30 Въведемие в иконометрията доц.С.Чипева 501 1.7.2017 10.30-12.00 Икономика на обществения сектор доц.л.Йотова 501 1.7.2017 10.30-12.00 Икономика на обществения сектор гл.ас.И.Беев 501 1.7.2017 15.30-17 ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 16.30-18.00 Евристични методи х.доц.А.Доралийски 502 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.С.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406 1.7.2017 9.00-10.30 Международни институции и администрация проф.Цв.Стоенчева (гл.ас.В.Вълков) 404 1 ...
За програмата 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... РЕЗЮМЕ проф. д.с.н.  Михаил МИРЧЕВ  е доктор на социологическите науки и понастоящем е професор по социология в катедра „Политология“ на УНСС. Има дълъг и разнообразен професионален опит. Бил е последователно социолог-изследовател, научен секретар, а след това и директор на ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.03.2017 г. 9.00-12.50 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401   01.04.2017 г. 13.15-17.05 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 504   01.04.2017 г. 9.00-12.50 Управление ...
Акценти 13.11.2018 г. ... . ТЕМА Български лектори Чуждестранни лектори 2012 Кръгла маса на тема: “Промени в одиторските и счетоводните директиви” Г-н Бойко Костов председател на УС на ИДЕС; гл.ас. д-р Христо ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 9.2.2018 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2017/2018 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... СЪБРАНИЕ НА УНСС     О Т Ч Е Т   за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2011 – декември 2015 година                 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... Контролния съвет на УНСС   ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС                          и УНСС и поделения за 2017 г. ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 24.3.2018 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2017/2018 година както и завършващи средно образование през 2018-2019 (ученици в 11 клас), се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. II курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 04.02.2017 г. 13-15 Упр.на комуник.и връзки с обществ. доц.Н.Миронова 301 806 05.02.2017 г. 9-11 Финанси доц.С.Трифонова 505 806 05.02.2017 г. 13-15 Стратегическо управление доц.Цв.Стоянова 505 806 11.02 ...
Поправителна зимна сесия, Икономика III курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 705 04.02.2017 г. 9.00-11.00 Микроикономическа теория доц.В.Пиримова 502 705 05.02.2017 г. 9-11 Човешки ресурси проф.Ат.Казаков 502 705 05.02.2017 г. 13-15 Икономическа култура гл.ас.М.Мишева 502 705 11.02 ...
Указания за разработване на есе и формуляр за участие 9.2.2018 г. ... ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В УНСС:  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 13.2.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА” СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 13 - 15 Статистически изследвания Доц. С.ЧИПЕВА 502 806 22.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, специалност Икономика 3 курс 24.1.2017 г. ... .01.2017 9.3 - 11 ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМЕТРИЯТА Доц. С.ЧИПЕВА 501 705 14.01.2017 9 - ...
КОНКУРСИ 13.11.2018 г. ... ПРОГРАМА  за конкурсен изпит за заемане на академична длъжност „главен асистент” по научно направление “Социология” (Икономическа социология) Класически програми за развитие на икономическата социология. Социална ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 24.10.2017 г. ... ПО ИКОНОМИКС   (Забележка: По изключение в състезанието за 2017-2018 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2016/2017 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... заемане на отделни незаети места по професионални направления единен прием държавна поръчка 1. Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили ...
Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър" 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ на студентите от специалност „Икономика на търговията“, ОКС „магистър“, срок на обучение 1 г. и  1.5 г. преподавател дисциплина дата и час зала Доц. д-р Бисер Петков Борсова търговия Управление ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... сектор се изправя пред все по-високи изисквания по отношение на неговата екологичност и пред необходимостта да се отчитат вредните външни ефекти от функционирането му. Именно и затова транспортът играе централна роля за общества, които се стремят да гарантират, икономически и ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на ...
МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ” 29.1.2017 г. ... „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”.   В нея могат да се обучават по държавна ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ...     Национални научни проекти (включително финансирани от фонд НИД на УНСС)  (2005-2008) Балканските национализми в процесите на евроинтеграцията и разширяване на Европейския съюз в югоизточна Европа. Програма Стимулиране на научните изследвания ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско ...
Ресурси 8.4.2016 г. ... United Nations Convention against Corruption Academic Course UNODC Anti-corruption eLearning Course on-line training - изисква ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... О Н С П Е К Т за Държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: tzvetana_stoyanova@start.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: 1045 ...... Зам. директор Проф. д-р Диана Илиева ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... основата на конституционно гарантираната свобода на преподавателската и научната дейност, както и вследствие на академичната автономия, Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство приема следния       ЕТИЧЕН ...
Специалности 19.2.2016 г. ... НА МАГИСТРИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... ПО ИКОНОМИКС   (Забележка: По изключение в състезанието за 2015-2016 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, структура и основни ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2015/2016 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... първа  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Част втора  ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ Глава първа СТУДЕНТИ Глава втора   ОБУЧЕНИЕ в ОКС "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ...  Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост.    В специалност „Творчески индустрии и ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ...  Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 23.1.2018 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет ежегодно изготвя становища по: - отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения; - проекта на бюджет на УНСС и поделения. Становищата се докладват пред ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... подобряване на работата по организирането и провеждането на избори на ръководни органи на факултетите на УНСС, Контролният съвет разработи и предлага за ползване: 1.Примерни образци на доклади на работните органи на общите събрания на факултетите: - Доклад на Председателя на Мандатната комисия;  - ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" 12.7.2018 г. ... програма "Бизнес информатика" Информационна сигурност #Information security #Архитектура за сигурност на информационни системи #администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.10.2017 г. ... действащия ЗВО и учебния план на специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж”   Д-р Теодор Данаилов Дечев Катедра „Икономическа социология“ - УНСС   Ключови думи: Национализъм, квазинационализъм, популизъм, кливидж, прогнозиране, ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г. първи Дистанционна форма на ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата  Тема 1. Същност и характерни черти на логистиката. Обект и цел на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Времева и пространствена „полезност“ на логистиката. Еволюция на ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... .1.01 СОЦИОЛОГИЯ SOCIOLOGY Професионално направление: 3.1 СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY AND HUMANITIES Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 24.3.2018 г. ... Programme Социология Sociology Специализация Specialization    Образователно-квалификационна степен Educational and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... .8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 24.3.2018 г. ... Programme 3.8.1.6.Икономическа социология и психология 3.8.1.6.Еconomic sociology and psychology Специализация Specialization     Образователно-квалификационна степен Educational and ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... .8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ...
Такси за обучение 5.4.2017 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС “магистър” в РЦДО – Хасково: Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност                           платено обучение       ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и управление" 1.1 Бизнес ...
Зимна сесия 2018/2019 г.: 17.11.2018 г. ... са промени в графиците относно часове, зали и др. Зимна редовна изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси I курс II курс     III курс IV курс Финанси, счетоводство и контрол               ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 13.02. - 17.02.2017 г. четвърти и пети курс  2 20.02 - 23.02.2017 г. трети курс 3 24.02 - 01.03.2017 г. втори курс 4 02.03 - 08.03.2017 г. първи курс     Дистанционно обучение За записване и ...
Двумесечен достъп до електронните ресурси на CABI 9.6.2014 г. ... eBooks – свободен достъп до пълен текущ файл 2011-насам (пробният достъп до електронните книги се предлага само за 1 месец); За абонамент са възможни много варианти – избор от 21 тематични колекции, закупуване на индивидуални заглавия; подбор от пълен списък на издавани книги и създаване на своя ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 31.8.2018 г. ... Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!   КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК за записване в трети курс след класиране по специалности редовно обучение   № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... . д.ик.н. Пано Лулански Политико-икономическото знание е древно като обществото. То никога не е било така потребно, както в съвременните динамични условия на функциониране на стопанския, в т. ч. и на социалния живот. Не разберем ли това, не разбираме деня и светлината в него на своята бъдещност, а ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 1. Говори се за триумфално завръщане на политикономията днес? Дали е така? Да, така е. Известно е, че промените у нас през 1989 г. съвпаднаха с появата на понятието за Вашингтонски консенсус, свързано с политики, характеризирани ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”     Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ”     1. Говори се за триумфално завръщане на политикономията днес? Дали е така? Да, така е. Известно е, че промените у нас през 1989 г. съвпаднаха с ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... Магистърска прогрма по Бизнес информатика? Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват ...
Курс "Бази от данни" 12.3.2014 г. ... на курса е студентите да се запознаят с теорията и практиката на проектиране и използване на Бази от данни за изграждане на компютърни информационни системи. Учебната програма включва следните основни теми: Еволюция и архитектура на базите от данни; Системи за ...
Курс "Основи на алгоритмизацията и програмиране" 12.3.2014 г. ... има за цел да представи на студентите основните принципи на алгоритмизирането и програмирането, представени чрез средствата на език JAVA. Представянето на езика за програмиране е в насока за получаване на умения за формулиране на алгоритми за различни ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Икономическа социология  отбеляза 70-тодишнината на проф. дфн Кръстьо Петков с публична лекция на тема: „Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология“, организирана от катедра „Икономическа социология“. На събитието ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  ИНФОРМИРАЙТЕ ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... . BG051PO001-3.3.07-0002 „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“ доц. д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3 ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... връзка с разделянето на досегашното поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще ...
Екип 11.12.2013 г. ...   Проф.д.ик.н. Станка Тонкова Директор Образование: Икономист, доктор на икономическите науки (2003) - Университет за национално и световно стопанство , София (България); пост–докторска специализация (2005 – 2006) - Университет Пиер Мендес, ...
Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС 14.2.2018 г. ... първа Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда  устройството и дейността на Университетската библиотека при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София. Чл. 2. Университетската библиотека (библиотеката) е звено в ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Пловдив е създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)     ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)   ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... ред   №  на сключения договор   Наименование (тема) на проекта   Ръководител   Срок на изпълнение (начало/ край) 1. ДКТ 02/55 от 17.12.2009 “Климатичните ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат! КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК за записване в трети курс след класиране по специалности № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... №1     ПРАВИЛА   за класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1.  Класирането на студентите от професионални ...
Учебна практика 11.4.2018 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие ...
ОКС Бакалавър 29.2.2016 г. ... "Икономическа социология и психология" Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... на студентите се осъществява в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите ...
Специалности 20.6.2018 г. ... . С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език   1. С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език Специалности  2018/2019 учебна година с преподаване на английски език:   - ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... УСЛУГИ НА УНСС   Web-студент  - https://student.unwe.bg Web-студент е уеб-базирана информационна система на Университета за национално и световно стопанство, която дава изчерпателна информация за студента от записването до дипломирането лесно и бързо, от всеки ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... на проекта договор № ДКТ 02/55 Тема на проекта Климатичните промени и българското земеделие – икономическо въздействие и уязвимост Срок на проекта 17.12.2009 – 17.12.2012 г. Кратко описание Целта ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... на проекта BG051РО001/3.3.07-0002 Тема на проекта Студентски практики Срок на проекта 18.01.2012 - 31.10.2014 Кратко описание Проектът има за цел да подпомогне подобряването на качеството на образованието чрез предоставяне ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... на проекта BG051PO001-3.3.06-0032 Тема на проекта Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения Срок на проекта 19.03.2012 – 31.10.2014 Кратко ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... на проекта N 295050 Тема на проекта Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него) Срок на проекта 1.04.2012 – 31.03.2015 (3 години) Кратко ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната ...
ДОКУМЕНТИ 12.10.2018 г. ... подобряване на работата по организирането и провеждането на избори на ръководни органи на факултетите на УНСС, Контролният съвет разработи и предлага за ползване: 1. Основни положения за организиране на заседания на общите събрания на факултетите на УНСС и на провежданите от тях ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... 2007 година УНСС и Катедра „Недвижима собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и ...
Изпитни програми 20.11.2018 г. ... съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми са обсъдении одобрени от катедрения/научния съвет на съответната катедра/институт и са утвърдениот заместник-ректора по НИД на УНСС  № Изпитни програми Катедри/Институти 01 Стопанска ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... програми Брой докторантури по форми на обучение   Редовно Задочно   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа ...
Услуги 19.4.2018 г. ... услуги Регистрация на читатели и издаване на читателски карти. Заемане на книги за дома. Ползване на библиотечни материали в читалните зали. Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане. Свободен ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИОЛОГИЯ”, ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”   Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”    Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на ...
Полезна информация за БАКАЛАВРИ 28.2.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”    1. Съдържание и форма на държавния изпит  1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.  1.2. Писменият изпит по т ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Ресурси за студенти 3.11.2018 г. ... СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ Примерни стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки  (Political ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки  (Political ...
Е-ресурси 15.11.2018 г. ... University Press - Law Journals Колекция от списания на правна тематика на Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law Ръководство за използване (англ. eзик) ***Ресурс на пробен достъп: 14 ноември - 01 декември 2018 г.  Central and Eastern ...
Новини 15.11.2018 г. ... УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката ...
За нас 5.2.2018 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. Развитието й следва етапите на ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . д-р Светла Тошкова ръководител на катедра „Политическа икономия   Създаването на катедрата и специалността   Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. ...
Прием 24.7.2014 г. ... Финансов мениджмънт  Банки и банково дело  Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата  Екологичен стопански мениджмънт Здравен мениджмънт Управление на човешките ресурси Образователен мениджмънт СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ...
Тематични направления 15.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Тематични направления » Тенденции в развитието на търговията »  Конкурентоспособност на фирмите в търговията »  Маркетинг в търговията »  ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... на проекта 265616 Тема на проекта FADNTOOL (Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database) Срок на проекта 3 години (април 2011- април ...
Договор № 279081 EU-WISE 6.4.2012 г. ... е порект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в страните-членки от Общността и в рамките на различните европейски култури. С предвидените 2,9 млн. евро за ...
ЛИНКОВЕ НА ONLINE РЕСУРСИ СЪС СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 6.4.2012 г. ... .eaa-online.org/ - European Accounting Association http://www.waa.org/ - Washington Association of Accountats http://www.caaa.ca – Canadian Academic Accounting Association http://www.cpaadmin.org/ - The Association for Accounting Administration http://www.afaanz ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... ПРОЕКТИ 2011 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Шеста ...
Събития 2.4.2012 г. ... През 2012 г. стартира проект EU-WISE  по 7 рамкова програма.      Ръководител на проекта за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.     EU-WISE  е проект ...
Начало 2.4.2012 г. ... 2012 г. стартира проект EU-WISE  по 7 рамкова програма.       Ръководител на проекта за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.       EU-WISE  е проект по 7-ма ...
Прием 18.1.2018 г. ... за факултативно обучение обявява прием в курсовете за професионална квалификация за студенти редовно обучение за учебната 2016/2017 г. по следните специалности:  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  УПРАВЛЕНИЕ НА ...
Център по финанси и счетоводство 19.4.2015 г. ... мениджмънт Банки и банково дело  Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата  Екологичен стопански мениджмънт     Здравен мениджмънт Управление на човешките ...
Обществени поръчки 9.5.2012 г. ... . Спечелена процедура за подбор на консултанти по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД  2. Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и ...
Партньори 30.5.2012 г. ... ПАРТНЬОРИ                                    ИНСТИТУЦИИ, ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ, С КОИТО РАБОТИ ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС  ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1 ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... СДРУЖЕНИЕ „ЕГО ПОЛИТИКО” 1700 София, Ст. град ”Христо Ботев”, УНСС – каб. 3087 Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО” е неправителствена организация, създадена от студенти по „ Политология” и „Политически науки” в УНСС през 2009 година. За името и девиза: ЕГО ...
AIESEC София - УНСС 6.11.2017 г. ... е най-голямата международна организация, ръководена от младежи и развиваща лидерския потенциал на студентите. Тя се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. AIESEC  има представителства в над 125 страни по целия свят. Мисията на AIESEC e "Peace and ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита" Мария Манчева кабинет 2053, тел. 02/81 95 310 E-mail: katedratsz@unwe ...
История 10.12.2012 г. ... при разработването на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 ...
История 29.5.2017 г. ... 1953 година във ВИИ „Карл Маркс“ се създава специалност “Икономика на труда”.  Нов етап в обучението на специалисти с висше образование в областта на труда започва със създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и ...
История 27.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за преподаване ...
История 3.2.2012 г. ... и традиции Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ". В поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" са включени шест специалности: "Макроикономика" "Икономика" (в редовна и дистанционна форма) "Икономика на човешките ...
Публикации 11.4.2013 г. ... изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, Икономически аспекти на тероризма, Етап ІІІ – Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика, Издателски комплекс, УНСС, 2012 г. проф. д-р ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Under the ...
Конференции и семинари 16.5.2017 г. ... конференции, организирани от катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Трудът и социалното дело в новите условия", 1996 г., "Труд и застраховане", 1998 г., "Теоретични и практически проблеми на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", 1997 г., "Трудът и ...
Проекти 25.3.2018 г. ... на изпълнениe   Изпълнители Наименование (тема) на проекта 2016-2020 Проф. д-р Мария Стоянова Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни ...
Проекти 2.3.2016 г. ... по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ Университетските проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г ...
Наука 3.9.2012 г. ... колектив провежда научно-изследователска дейност в съответствие с научно-образователния профил на катедрата и специалността, приоритетите за научно-изследователска дейност на Университета за национално и световно стопанство и актуалните потребности на българската индустриална практика ...
Наука 4.7.2017 г. ... НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2003 – 2005 г. "Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”) 2011 – 2013 г. "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2012 г ...
Наука 28.9.2012 г. ... Научно-изследователската дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и ...
Специалности 14.2.2012 г. ... съществува от 1948 г. като „Политическа икономия” и от 1990 г. – като „Макроикономика”. Днес в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Обучението се осъществява в утвърдените две ...
Специалности 12.1.2018 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност.       ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... "Предприемачество" ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ЕС). Катализатор ...
Специалности 2.3.2018 г. ... "Бакалавър" Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма ...
Специалности 8.2.2017 г. ... , завършили специалността "Статистика и иконометрия" получават квалификация, която им осигурява реализация като специалисти по проектирането, организацията и провеждането на конкретни статистически изследвания, разработването на прогнози, пазарни стратегии и икономически анализи. В ...
Консултационни часове на преподавателите 23.10.2017 г. ... преподавателите от катедра “Икономика на природните ресурси” ЗИМЕН семестър на учебната  2017/2018 година   Преподавател Дни и часове 1.Проф.д.ик.н.Пламен Мишев Кабинет 1062 Вторник: 10,00-14,00 ч. 2. Проф.д.ик.н. Юлия ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 15.10.2015 г. ... „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“   График за индивидуална форма на обучение на 6 студента в ОКС “Магистър”, специалност “Екоикономика” зимен  семестър на уч. 2015/2016 ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ...
Обучение 26.2.2018 г. ... "Човешки ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ...
Консултационни часове на преподавателите 16.11.2018 г. ... време на преподавателите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.   Преподаватели Приемно време 1. проф. д-р Лалко Дулевски Вторник 12.30-14.30ч. Кабинет 2025 2. проф. д-р ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... №1 Наименование на проекта "Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция "Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France Номер на проекта № BG/00/A/F/EX-132083 № ...
Консултантска дейност 18.1.2018 г. ... НА КОНСУЛТИРАНЕ    Стратегическо управление     Маркетинг     Управление на човешките ресурси     Иновация     Публично-частно партньорство      Регионално ...
За факултета 11.7.2018 г. ... е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни ...
В медиите 16.5.2017 г. ...   Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, пред „Труд“: Държавата и бизнесът могат да регулират изтичането на кадри   Ректорът на УНСС проф. Стати Статев Снимка: Цветан Томчев От Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не трябва самоцелно да ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... г. № по ред № на сключения договор Вид на проявата и тема (наименование на проекта) Изпълнители (ръководител, звено) Дата и място на провеждане 1 НИД НП-14/2012 Научна конференция на тема: ОБЩЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЕВРОПА И ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... г. № по ред № на сключения договор Вид на проявата и тема (наименование на проекта) Изпълнители (ръководител, звено) Дата и място на провеждане 1 НИД НП-14/2012 Научна конференция на тема: ОБЩЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЕВРОПА И ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... г.   № по ред   №  на сключения договор (възлагателна заповед, решение на РС)       Наименование (тема) на проекта       Изпълнители (ръководител, звено)   Срок на ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение начало край  Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ 1 BG051PO001-7.0 ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... г. №  по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС  1 Договор № 279081 ...
Наука 15.5.2017 г. ... общо виждане е, че активната научноизследователска работа, мястото и приноса на всяка институция в развитието на теорията и практиката в съответната област на познанието се превръщат в конкурентно предимство на образователните институции, в решаващ критерий при разпределението на ограничените публични ...
Обучение 22.5.2017 г. ... Общоикономическия факултет се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” ...
История 25.1.2018 г. ...       Общоикономическият факултет е създаден през учебната 1958/1959 година с решение на Академичния съвет и утвърден с Постановление на Министерски съвет №184 от 18 август 1959 година. В новия факултет се включват два от съществуващите към онзи момент четири факултета на Висшия ...
За факултета 12.5.2017 г. ...       Общоикономическият факултет е един от най-старите факултети в УНСС с 60 годишна история. В неговия състав са включени четири катедри: Икономикс, Човешки ресурси и социална защита, Икономическа социология, Политическа икономия. Академичният състав наброява 70 преподаватели – ...
Начало 30.1.2018 г. ... факултет е създаден през учебната 1958/1959 година с решение на Академичния съвет и утвърден с Постановление на Министерски съвет №184 от 18 август 1959 година. В новия факултет се включват два от съществуващите към онзи момент четири факултета на Висшия икономически институт ...
Партньори 2.3.2012 г. ... програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ. www.isiknowledge.com   InCites е инструмент, доставящ ...
Услуги 9.4.2012 г. ... ресурси Библиотеката предоставя достъп на своите читатели до следните бази-данни: 1. EBSCO ( Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health ...
За библиотеката 8.10.2012 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС ...
Такси за обучение 29.6.2018 г. ... Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2018 - 2019 г. (в лева) Семестриални такси за ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
График 7.12.2017 г. ... за конкурсните изпити   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ...
Полезни връзки 2.2.2018 г. ... агенция за България по програма “Учене през целия живот” - „Център за развитие на човешките ресурси” http://www.hrdc.bg Представителство на Европейската комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm Мобилно ...
За студенти и докторанти 3.2.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 16.11.2017 г. ...                               ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето ...
Дарители 1.6.2018 г. ... във висшето образование подпомагат бъдещето на страната ни. Те са израз на най-възвишеното у човека – да остави и завещае на другите знания, опит, възможности за развитие и просперитет. “Тече водата и предупреждава – и най-богатият не е ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... за национално и световно стопанство (УНСС) се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.   УНСС ще ...

Събития

291 results found
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, ...
Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ 16.11.2018 г. ... среща по проект №BG05M90P001-1.23-0055-C01 – „Насърчаване на предприемаческата инициатива“, се проведе в зала „Научни съвети“. Проектът се осъществява от Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага. Доц. ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... юбилей на Общоикономическия факултет (ОИФ) събра в Голямата конферентна зала представители на академичното ръководство, бивши декани на ОИФ, декани на другите факултети в УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, студенти, възпитаници, гости. Тържеството и юбилейният университетски ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... беше домакин и съорганизатор, съвместно с Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), на кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“. Сред участниците бяха представители на Организацията за ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... юбилей на Общоикономическия факултет (ОИФ) събра в Голямата конферентна зала представители на академичното ръководство, бивши декани на ОИФ, декани на другите факултети в УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, студенти, възпитаници, гости. Тържеството и юбилейният университетски ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 18.11.2018 г. ...                                             &nbs ...
Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“ 8.10.2018 г. ... конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“, организирана от УНСС в сътрудничество с Университета на Версай, Висшия институт по мениджмънт (LAREQUOI), Франция, и Университета "Матей Бел" в Банска Бистрица, Словакия, ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... 1 октомври 2018 г. преподавателите от катедрата тържествено посрещнаха студентите от 1 курс от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност “Социология”. Срещата откри научният секретар на катедрата ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018-2019 ГОДИНА 2.10.2018 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018-2019 ГОДИНА 2.10.2018 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 27.9.2018 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2018 – 2019 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... с най-добре представителите се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Международните миграции: криза или възможност” и „Младите хора в България: предизвикателства и перспективи” на които се ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... пред аграрния бизнес и селските райони” беше темата на младежката научна конференция с международно участие, организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“ и Българската асоциация на аграрикономистите. Във форума ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и директорът на Агенция „Митници“ (АМ) Георги Костов подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции (на снимките долу). Сътрудничеството между УНСС и АМ е дългогодишно и ...
Информационен ден по програма “Greenhouse” 15.5.2018 г. ... втора поредна година УНСС и "Клийнтех България" дадоха старт на единствената европейска преакселераторска програма „Greenhouse“, която помага на студентите да развият своите проекти в сферата на екоиновациите и устойчивия бизнес и подкрепя идейни млади хора ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния, които са в УНСС по програма „Еразъм +“, изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и доц. д-р Тран Ван Хоа, ректор на Университета Хуе, Виетнам, подписаха договор за партньорство и сътрудничество (на снимката долу). Двата университета ще си сътрудничат в разработването и реализирането на ...
Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели 24.4.2018 г. ... чрез   прякото сътрудничество  между  университетите и бизнеса студентите могат  да развият своите умения и компетенции, които ще им позволят да се справят с предизвикателствата на  съвременния свят. Това заяви проф. д-р Снежана ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Международните миграции: криза или възможност” и „Младите хора в България: предизвикателства и перспективи” на които ...
МИФ 2018. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: УНСС е ковачница на кадри за българската икономика и финанси 19.4.2018 г. ... Ви, че уважихте нашия форум, обърна се към министъра на енергетиката Теменужка Петкова председателят на Студентския съвет Кристиян Маджуров при откриването на втория ден от Младежкия икономически форум (МИФ). Той представи гост-лектора пред студентите ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... е студентите да са активна част от управлението на университета, да се развиват и да бъдат едно цяло с преподавателите и ръководството. Само така можем да работим за общото благо. С тези думи председателят на Студентския съвет (СС) Кристиян Маджуров откри ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... , 23 март 2018 13:39 Студенти от всички магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... от всички магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... , 19 март 2018 11:22 „Компетенции в търговската професия – новите изисквания на пазара“ беше темата на първия от трите цикъла практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“ ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 22.3.2018 г. ... в търговската професия – новите изисквания на пазара“ беше темата на първия от трите цикъла практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“. Студентите се срещнаха с Лилия Мишева, ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... в търговската професия – новите изисквания на пазара“ беше темата на първия от трите цикъла практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“. Студентите се срещнаха с Лилия Мишева, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Николай Гърнев, управляващ съдружник на Ърнст и Янг България ЕООД, подписаха меморандум за сътрудничество. Проф. Статев и г-н Гърнев (отляво надясно) Документът предвижда двете институции да ...
Обучение на тема „Как да търсим и намерим подходяща работа“ 7.3.2018 г. ... съвет организира обучение по проекта „Trainings UNWE“ на тема „Как да търсим и намерим подходяща работа“. Неговата цел беше студентите да придобият умения и знания за правилно позициониране на пазара на труда и бъдещото си ...
Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 22.2.2018 г. ... Сярова, асистент в катедра „Политическа икономия“ и докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС, спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков. Наградата беше връчена на ас. Елка ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... официална церемония в зала „Тържествена” бяха връчени сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс. Победителите Тази година в състезанието участваха рекорден брой ученици - 431, не само от училищата, които ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 11.4.2018 г. ... 19 февруари 2018 г. с тържествена церемония в УНСС беше отбелязан четвърт век от началото на сътрудничеството между УНСС и Агенция "Митници" с връчване на дипломи за следдипломна квалификация по "Международни икономически отношения и митническа политика" на 20 ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... 12 февруари 2018 г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. Поздрав от ректора на УНСС Участниците в ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... тържествена церемония беше отбелязан четвърт век от началото на сътрудничеството между УНСС и Агенция „Митници“ с връчване на дипломи за следдипломна квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика“ на 20 служители от Агенцията ...
„Уин Бет“ представи стажантската си програма в УНСС 15.2.2018 г. ... от нашия университет се срещнаха с представители на фирмата „Уин Бет“ ЕООД (на снимката долу), която работи в сферата на казино забавленията и спортните залагания.  Събитието беше организирано със съдействието на Междууниверситетския център за ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... средношколци участваха в Националното състезание по икономикс на 10 февруари т.г., организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (за сравнение - през миналата година техният брой беше 120). Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 18.2.2018 г. ... 10 февруари 2018 г. УНСС и АИУБ поставиха нов рекорд с 440 участници в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. С много усмивки и слънчево настроение ...
Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 1.3.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи по време на Общото събрание свидетелствата на преподаватели, придобили академичните длъжности „професор“ и „доцент“. По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и доценти получават своите ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... от УНСС спечелиха второто издание на единственото студентско предприемаческо състезание за зелени бизнес идеи в България - StartUp Универсиада 2017, което се проведе в София Тех Парк. Екипът представи своя проект “Urban Compost solution” – система за ...
МИФ 2017. Ден втори: Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната 13.12.2017 г. ... ден на Младежкия икономически форум 2017 (МИФ) бе посветен на темата „Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната“. Финансистите Стефан Димитров, управител на TMF България, възпитаник на УНСС, и Боян Стефов, член на УС на Банка ДСК, ръководител на ...
Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS 12.12.2017 г. ... университета бе представена новоучредената Европейска група за териториално сътрудничество HELICAS (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation and Synergies), създадена с цел подпомагане на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа ...
Дни на кариерата 2017 в УНСС 1.12.2017 г. ... брой фирми взеха участие в осмото издание на Дните на кариерата в УНСС, организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет, под патронажа на ректора проф. д.ик.н Стати Статев.  Събитието събра 85 от ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... малката конферентна зала на УНСС се проведе дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът се ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... факултет, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и MDV Professional Education проведоха в университета семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”. На форума в зала ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... информационен ден бяха представени два проекта с участието на Института по следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС - „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” и „Успешна приемственост в семейния бизнес“. На ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... за сътрудничество между УНСС и Технологичния университет МАРА, Малайзия, подписаха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Рошима Саид (на снимката долу).  Документът предвижда сътрудничество между двата ...
Проф. Марио Монти в УНСС: Необходим е баланс между националните и общоевропейските политики в ЕС 11.10.2017 г. ... . Марио Монти, президент на университета „Бокони“ в Милано, Италия, изнесе в УНСС публична лекция на тема „Могат ли националните политики да продължават да подкрепят международната интеграция? Случаят "Европейски съюз". На срещата с известния италиански политик ...
Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ...                                   Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" На 18 ...
КНСБ учредява годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 15.9.2017 г. ... ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ  ОТ 1990 ДО 1997 Г.   КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ   УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ     1.Решението за учредяване на стипендията е ...
Преподаватели от УНСС участваха в два европейски форума по стандартизация 31.7.2017 г. ... . д-р Елка Василева и гл. ас. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два европейски форума по стандартизация. Като представител на нашия университет доц. д-р Елка Василева взе участие в дискусия по време на ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, Вашингтон 26.6.2017 г. ... . д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ участва в международната конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“ (Responsible Organizations in the Global Context) във Вашингтон. Форумът беше организирана от Центъра за ...
Възможности за кандидатстване и работа в ДАНС 6.6.2017 г. ... на специализираната административна дирекция „Човешки ресурси” при Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) участваха в среща със студенти – IV курс в бакалавърска степен и магистри. На събитието, организирано със съдействието на ...
Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“ 17.5.2017 г. ... 06 и 07 април 2017 г. в Малка конферентна зала на УНСС се проведе втората  работна среща по проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът е посветен на ...
Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет 18.5.2017 г. ... връзка с изпълнението на критериалната система за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, Факултетният съвет на Общоикономическия факултет на свое заседание на 21.02.2017 г.  утвърди и избра състава на следните комисии: ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ...
Докторант на Юридическия факултет - съдия на най-престижния форум по международно право 9.5.2017 г. ... Димитрова, докторант на Юридическия факултет, представи нашия университет като международен съдия на състезанието по право „Филип Джесъп“ (Philip Jessup Moot Court Competition) във Вашингтон, САЩ. Най-голямото и престижно състезание по международно публично право в ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... състава на новото правителство на България, избрано от Народното събрание на 4 май т.г., 9 от 17 министри са преподаватели и възпитаници на УНСС. Кои са те? Владислав Горанов. 15-ият министър на финансите след 1989 г., който е възпитаник на УНСС. (В правителствата през последните 28 г. само един от ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 3.5.2017 г. ... Студентски съвет  проведе своя първи обучителен семинар, на който присъстваха членовете му, представители на студенти и докторанти от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), Комисията за отпускане на награди и помощи (КОНП) и Комисията по стипендии на УНСС ...
Дни на кариерата на банка Пиреос 3.5.2017 г. ... фоайето на университета служители от банка „Пиреос“ представиха пред студенти стажантските си програми за тази година. Стела Добрева, експерт-партньор ЧР – бизнес дирекция „Човешки ресурси“, и Боряна Монева, началник отдел „Обучение и развитие“, дирекция ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... на тема „Игра на рискове: лятото идва“ с Антон Тенев, старши риск мениджър на УниКредит Булбанк, събра в голямата конферентна зала четвъртокурсници от специалностите „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Събитието, част от поредица практически лекции на Бизнес ...
Пета конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 6.4.2017 г. ... ежегодна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „България и Балканите: между амбициите за лидерство и абдикацията“, организирана от УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... , 05 април 2017 11:50 / Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на спедиторската компания СИКО ТРАНС АД, бяха ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на спедиторската компания СИКО ТРАНС АД, бяха ...
Публична лекция "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи” 30.3.2017 г. ... лекция на тема "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи" изнесе Слава Кръстева, мениджър „Човешки ресурси и администрация“ във фондация „За нашите деца”. Събитието, организирано съвместно с катедра „Публична ...
Публична лекция на доц. Димитър Ялнъзов от Университета в Киото, Япония 27.3.2017 г. ... . Димитър Ялнъзов, дългогодишен преподавател по икономика в Университета в Киото, Япония, изнесе публична лекция, организирана от Научноизследователския център за парични и икономически изследвания и катедра „Финанси“ на университета. Модератор на срещата бе гл. ас. д-р Дияна Митева от ...
Компанията Procter & Gamble представи възможностите си за стаж и работа 20.3.2017 г. ... & Gamble, международна компания за бързооборотни стоки с над 30 марки, представи отворените си позиции и кариерните си възможности пред студенти от университета. В презентация на тема „Market Yourself“ бяха очертани и изискванията при подбор на служители за фирмата, възможностите ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... студенти от нашия университет спечелиха конкурса за есе, иницииран в резултат на партньорските взаимоотношения между УНСС и международната компания „Съдърланд Глобъл Сървисиз“. В конкурса се включиха 80 студенти от университета, които писаха на тема: „Как мога да ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... студенти от нашия университет спечелиха конкурса за есе, иницииран в резултат на партньорските взаимоотношения между УНСС и международната компания „Съдърланд Глобъл Сървисиз“. В конкурса се включиха 80 студенти от университета, които писаха на тема: „Как мога да направя ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 27.2.2017 г. ... , 27 февруари 2017 11:04 /   На 22 февруари 2017 г. проф. Макото Канда, преподавател по „Стратегически мениджмънт“, в Meiji Gakuin University в Токио, Япония се срещна със Заместник-декана по научноизследователската дейност на Факултет „Икономика на ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... лекция на тема „The Very Japanese Company“ изнесе в университета проф. Макото Канда, преподавател по „Стратегически мениджмънт“ в Meiji Gakuin University, Токио, Япония. Пред студентите от специалност „Икономика на туризма“ японският професор говори за ...
Водещата транспортна компания LKW WALTER обяви свободни позиции за студенти 23.2.2017 г. ... WALTER, водеща компания в организирането на товарни транспорти в Европа, представи кариерните си възможности и свободните позиции за немскоговорящите студентите на УНСС. На срещата в малката конферентна зала, организирана от Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... „Честито, бъдещи колеги“ се обърна към победителите в Националното състезание по икономикс ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Не случайно чухте и студентския химн, защото учениците, които получават сертификати днес, вече са студенти в УНСС. С документа им се ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... 16 февруари 2017 г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... 11 февруари 2017 г. с много усмивки и слънчево настроение в Тестовия център на УНСС стартира най-масовото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... 11 февруари 2017 г. с много усмивки и слънчево настроение в Тестовия център на УНСС стартира най-масовото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На ...
Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клийнтех България“ 6.2.2017 г. ... за сътрудничество бе сключено между УНСС и Регионалния център за иновации за климата към Climate-KIC (EIT) в България, координиран на територията на страната от Фондация „Клийнтех България”. В резултат на споразумението студентите, докторантите и преподавателите на ...
УНСС е участник в престижен консорциум за изпълнение на научноизследователски проект по програма Хоризонт 2020 на ЕС 31.1.2017 г. ... на тема „Изграждане на устойчиви и гъвкави системи на селскостопанско производство (SURE-Farm)” е одобрен за финансиране по дейност „Научни изследвания“ на програма Хоризонт 2020 на ЕС. Интересът и загрижеността за жизнеспособността на системите на ...
Проект GreenB - Трета работна среща, Перуджа, Италия 11.12.2017 г. ... 6 и 7 декември 2016 г. в Перуджа, Италия се проведе Третата работна среща по проект GreenB  № 2015-1-FR01-КА204-015377 "Greening the Business: Green Business Management Trainings" Erasmus+ Programme, 2015-2017 /Обучение по управление за "зелен" бизнес/. Като представители на ИСК при ...
Семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си" 21.12.2016 г. ... УНСС организира семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си", който се проведе в зала 2030 на университета. Лектор на семинара беше Деница Димитрова, IV курс „Финанси“  и вицепрезидент „Маркетинг“ на АИЕСЕК България. Освен нея ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... среща-дискусия в малката конферентна зала бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... среща-дискусия в малката конферентна зала бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и ...
Публична лекция на Н.Пр. Алберто Труеба, посланик на Аржентина у нас 7.12.2016 г. ... и пълномощен посланик на Република Аржентина у нас - Н.Пр. Алберто Алфредо Мануел Труеба, изнесе пред преподавателите и студентите от университета лекция на тема „Аржентина и светът: настояще и перспективи“. Събитието в зала „Тържествена“ бе открито от проф. ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 2.12.2016 г. ... за национално и световно стопанство отново е домакин на традиционните Дни на кариерата в УНСС за секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата на ...
Катедра "Икономика на природните ресурси" изпрати своя випуск 2016 29.11.2016 г. ... "Икономика на природните ресурси" връчи на официална церемония в зала „Тържествена“ дипломите за своите студенти от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика". На събитието бе поканена да присъства и възпитаничката на УНСС и катедрата Десислава Танева, министър на ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 25.11.2016 г. ... си за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 23.11.2016 г. ... си за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 23.11.2016 г. ... научен форум на тема „Регионално развитие – вчера, днес и утре”, осъществен със съдействието на Центъра за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие”, се проведе в малка конферентна зала на УНСС. На събитието, с водещи Славена Николова и ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... . д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ бе поканена като гост-преподавател в Университета Париж - Версай, Франция. По време на престоя си в ISM-UVSQ (Institut Supérieur de Management – Висш институт по мениджмънт - Университет Париж – ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк 28.10.2016 г. ... за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и главният изпълнителен директор и председател на УС на банката Левон Хампарцумян. Документът бе подписан при откриването на първия бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк, който събра много ...
Национална конференция „Ромите – социални неравенства, нови възможности“ 20.10.2016 г. ... конференция „Ромите – социални неравенства, нови възможности“ сряда, 19 октомври 2016 15:40 / сряда, 19 октомври 2016 15:59 Национална конференция на тема „Ромите – социални неравенства, нови възможности” бе организирана от университета, фондация ...
Национална конференция „Ромите – социални неравенства, нови възможности“ 19.10.2016 г. ... конференция на тема „Ромите – социални неравенства, нови възможности” бе организирана от университета, фондация “Фридрих Еберт“ и Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика в УНСС. В работата на форума участваха изследователи, преподаватели, представители на ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 7.10.2016 г. ... студенти от нашия университет спечелиха призови места в националния конкурс „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016”, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България в рамките на най-мащабната стажантска инициатива у нас – „Оставаме в България”. На първо място в конкурса ...
Разписание за Спец. "Икономическа социология и психология", семестър 5 3.10.2016 г. ... , които се провеждат всяка седмица: 406 понеделник 14.15 - 17.30 Икономическа култура задължителна Л Проф. д-р БЛ. КОЛЕВ 2023 406 сряда 16.00 - 19.15 Социална политика задължителна Л Доц. д-р М. ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 29.9.2016 г. ... студенти от нашия университет спечелиха призови места в националния конкурс „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016”, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България в рамките на най-мащабната стажантска инициатива у нас – „Оставаме в България”. На първо място в конкурса ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ организира катедра „Икономика на природните ресурси“. Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти ...
Наш преподавател участва в Генералната асамблея на ANEC 28.6.2016 г. ... Брюксел се проведе 27-ата Генерална асамблея на ANEC (European consumer voice in standardisation) - европейска организация, представляваща интересите на потребителите в стандартизацията. Доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ участва в работата на Генералната ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... се първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“. На тържествената церемония по връчването на дипломите присъстваха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС, директор на Научноизследователския център за социални изследвания, иновации и ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... университета за проведе заключителна конференция по международния проект „Ретур“, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ключова програма К2. Проектът бе изпълняван от консорциум от шест европейски държави – Италия, България, Испания, Франция, Гърция и Ирландия. Целта ...
Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ 3.6.2016 г. ... лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ изнесе в УНСС Майкъл Копловски, икономически съветник на министъра към дипломатическата мисия на САЩ в ЕС в Брюксел. На срещата в малката конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев,  зам.-ректорът ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... в Кавала (EMTTEI), Гърция, организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия. От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  Дончева, директор на дирекция „Финанси“, ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, организиран от Бизнес факултета, се проведе в голямата  и малката конферентна зала на университета. Във форума участваха повече от 68 представители от академичните и изследователските среди (от които над 20 на студенти и ...
Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието” 30.5.2016 г. ... университета бе представена книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието”. Събитието беше част от 40-годишнината на катедра „Международни отношения” и на него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... зала „Научни съвети“ беше представена съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата,  и ...
Работна среща на тема „Възможности за професионално развитие в УниКредит Булбанк” 12.5.2016 г. ... с представители на „УниКредит Булбанк”, организирана от  Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентноспособност (U2B)” към катедра „Индустриален бизнес”, се проведе в голямата конферентна зала ...
Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, говори пред студентите за състоянието на икономиката и основните й проблеми 11.5.2016 г. ... председател на Българската стопанска камара Божидар Данев изнесе пред студентите от университета лекция на тема „Макроикономическа ситуация в България: пролет 2016“. Доц. Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, представи Божидар Данев като ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... за национално и световно стопанство беше домакин на национална среща на заместник-ректорите по научноизследователската дейност на висшите училища в България. Във форума, организиран от  Министерството на образованието и науката, участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ...
Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии 18.4.2016 г. ... конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии се проведе в университета. Форумът на тема „Представяне и оценка на бизнес идеи за стартиращи и развитие на действащи предприятия“ бе организиран от катедра „Предприемачество“ и на него ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... център за развитие на кариерата (МЦРК) и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ – сектор „Немски език“ бяха организатори на публичната лекция „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на ...
Информационна среща на ПроКредит банк 18.4.2016 г. ...  банк, със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС,  организира информационна среща със студенти във висшето училище. На специален щанд във фоайето на университета Борис Панков, експерт в "Човешки ресурси" на банката, представи програма „Млад ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... 25 март 2016 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ понеделник, 07 декември 2015 9:47 / понеделник, 07 декември 2015 10:13 Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и ...
Информационен ден на бюрото по труда "Изток" и филиал "Студентски труд" в УНСС 25.3.2016 г. ... по труда „Изток“, филиал „Студентски труд“ и Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК), проведоха в университета информационна кампания по представяне на услугите на Агенцията по заетостта. Информационният ден бе открит от доц. д-р Йордан ...
Проф. Пламен Мишев е избран за председател на Българската асоциация на аграрикономистите 22.3.2016 г. ... на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси" проф. д.ик.н. Пламен Мишев е избран за председател на Българската асоциация на аграрикономистите (БААИ). Асоциацията обединява всички аграрикономисти от университетите, научните институти, държавните ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... преподаватели от Бизнес факултета - проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев от катедра „Индустриален бизнес“ посетиха Университета Агдер, Кристиансанд, Норвегия, във връзка с проект за мобилност на ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... при въвеждане на добри практики и високи стандарти в обучението и изследователската дейност в областта на енергетиката предвижда Рамковото споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на енергетиката ...
Студентски форум „Аз и бизнесът“ 1.3.2016 г. ... пета поредна година списание „Enterprise”, с домакинството на Студентския съвет при университета и партньорството на Университетския център по маркетинг, организира форум за студенти „Аз и бизнесът”. Той се проведе в аула "Максима" и бе насочен към студенти от III, IV ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор по ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс за средношколци, което се проведе на 13 февруари в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, ...
Информационен ден на бюрото по труда "Изток" и филиал "Студентски труд" 17.2.2016 г. ... по труда „Изток“, филиал „Студентски труд“ и Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС  проведоха информационна кампания за представяне услугите на Агенцията по заетостта. Бяха представени актуалните схеми по оперативна програма „Развитие ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... състезание по икономикс за средношколци се проведе в Тестовия център. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... 13 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по икономикс за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 12.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България откри ...
Наши преподаватели участваха в Национална конференция на тема: „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България“, организирана от СБУ 13.2.2016 г. ... . д-р Александър Вълков и доц. д-р Евгения Пенкова представиха макроикономическата гледна точка към качеството на образованието, базирана на тяхно изследване на тема „Индикаторна рамка и подходи за оценка на качеството на образованието”. „Всички се интересуват от качеството на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ петък, 30 октомври 2015 15:36 / петък, 30 октомври 2015 15:58 Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ ...
Международните логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България 8.2.2016 г. ... логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България четвъртък, 14 май 2015 14:30 / четвъртък, 14 май 2015 14:51 Катедра „Стопанска логистика“ организира публична лекция ...
Петият випуск предприемачи взе дипломи 15.12.2015 г. ... официална церемония в зала „Тържествена” бяха връчени дипломите на петия випуск от специалност „Предприемачество”. Абсолвентите в зала "Тържествена" На събитието присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... от хотел Хилтън София гостуваха в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и „Икономика на туризма с преподаване на английски език”. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... година УНСС гостоприемно отваря вратите си за представители на държавните институции, на водещи компании и организации за традиционните Дни на кариерата в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти“, посочи ...
Обучение в библиотеката за ползване на ресурсите на Alexander Street 26.11.2015 г. ... на библиотеката в е-ресурси. Ресурсите на Alexander Street съчетават приложно учебно съдържание, създадено, за да отговори на новите образователни потребности на студенти и преподаватели от цял свят. Всяка база данни е разработена въз основа на анализ ...
Абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" също взеха дипломите си 18.11.2015 г. ... „Тържествена” за пореден път се изпълни с абсолвенти, този път с бакалаврите и магистрите от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител  на катедра "Икономика на природните ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от ...
Наши преподаватели участваха в заседание на Националния съвет за защита на потребителите 23.10.2015 г. ... октомври в Министерството на икономиката се проведе второ заседание на Националния съвет за защита на потребителите. Съвещателният орган по въпросите на потребителите в България започна работа след деветгодишно прекъсване. В заседанието участваха Даниела Везиева, ...
Наш професор участва в семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите 16.10.2015 г. ... професионална организация на аграрикономистите в Европа – Европейската асоциация на аграрикономистите, всяка година провежда  научни семинари, посветени на актуални въпроси от аграрната икономика. В началото на октомври в София се проведе 147-и ...
Наши преподаватели участваха в първата международна конференция по развитие и икономика в Каламата, Гърция 12.10.2015 г. ... началото на октомври в град Каламата, Гърция, се състоя първата международна конференция по развитие и икономика „Предимства и недостатъци на икономическите кризи“. Форумът бе организиран от Технологическия институт в Пелопонес, Гърция, УНСС, университета ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... международен семинар на тема: "Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност" бе открит в голямата конферентна зала на университета. Форумът е организиран от катедра „Национална и регионална сигурност” с подкрепата на ...
Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 20.8.2015 г. ... на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС проф. д-р Димитър Димитров участва в годишната среща на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN – International Nuclear Security Education Network), която се ...
Заключителна конференция по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” 29.6.2015 г. ... конференция по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” се проведе в голямата конферентна зала на университета.  Проектът бе изпълняван от УНСС, в партньорство с Института по туризъм в Словакия и ...
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони 12.8.2015 г. ... е иновативен проект, съфинансиран с подкрепата на програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на Европейската комисия, който цели да насърчи изграждането на иновативни умения в регионалните публични и доброволчески ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... за сътрудничество между УНСС и Нестле България подписаха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, и Хуан Карлос Пералехо Серано, изпълнителен директор на компанията. Документът бе подписан в присъствието на членовете на ректорското ръководство ...
„Алианс за младежта“ в подкрепа на младежката заетост 9.6.2015 г. ... на „Алианс за младежта” (Alliance for YOUth) са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе в зала Виваком Арт Хол в София. На него ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение в областта на ...
Дeн на отворените врати в хотел „Хилтън” за студентите от „Икономика на туризма“ 22.5.2015 г. ... „Икономика на туризма“ организира и проведе традиционния Ден на отворените врати в хотел „Хилтън” София. В събитието взеха участие студенти от специалността, академичният състав на катедрата и ръководителите на основните хотелски звена. Младите хора бяха посрещнати лично от ...
Международните логистични процеси в Нестле България 14.5.2015 г. ... лекция на тема: „Международните логистични процеси в Нестле България”  организира катедра „Стопанска логистика”. Лектори бяха Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България, и Тома Томов, мениджър „Бизнес развитие“ в Chep България. На срещата присъства и Тихомира ...
„Международните логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България 14.5.2015 г. ... „Стопанска логистика“ организира публична лекция на тема „Международните логистични процеси в Нестле България“ с лектори Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България и Тома Томов, мениджър „Бизнес развитие“ в Chep България ...
Лекции на гръцки колеги 4.5.2015 г. ... лекции изнесоха колеги от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция, в рамките на лекционния курс по Икономическа социология /семинарни занятия по раздел ЕСИ – обработка на резултатите от изследването/, воден от доц.д-р Донка Никова, к-ра Икономическа социология, ...
Чуждестранен лектор за „Принципите в управлението на човешките ресурси и приложението им“ 4.5.2015 г. ... в управлението на човешките ресурси и приложението им“ бе темата на лекцията на д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Той гостува в УНСС в рамките на европейска програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност ...
Лекция-обучение "От университета към бизнеса" 24.4.2015 г. ... и обучение „От университета към бизнеса“, организирани от HRS Bulgaria ООД и Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), събра студенти в малката конферентна зала. Събитието бе открито от Атанас Димитров, кариерен консултант в МЦРК, който напомни на присъстващите, ...
Спиди търси таланти сред студентите от университета 22.4.2015 г. ... подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) в малката конферентна зала на университета се проведе третата поредна среща „Спиди търси таланти“. Тя бе открита от Атанас Димитров, кариерен консултант в МРЦК, който изтъкна, че УНСС поддържа ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... семинар, организиран по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор”, се проведе в голямата конферентна зала на университета.  Проектът се изпълнява от УНСС, в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... пресконференция по проект BG051P001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... конференция „Градско земеделие“, акция в рамките на Програма  COST, събра в университета учени и експерти от 21 страни. На форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. Франк Лорберг, председател на акцията по Програма ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... въпроса „А сега накъде?“ в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет дадоха отговор представители на Данон Сердика. На срещата в голямата конферентна зала, осъществена със съдействието на Междууниверситетския център  за развитие на кариерата, присъства и Георги Чернев ...
Международна компания подава ръка на специалисти от университета 25.3.2015 г. ... надслов „Идеал Стандарт - Видима” АД подава ръка на млади специалисти от УНСС – София“ в малката конферентна зала на университета се проведе срещата на студенти  с представители на компанията. Кариерният консултант от Междууниверситетския център за развитие на ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007 – 2013), съфинансирана от ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ „Гласът на младите за силна икономика!” Конкурс за есе на тема:   „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ ...
Бизнес форум за студенти „Аз и бизнесът“ 24.2.2015 г. ... пета поредна година списание „Enterprise”, с домакинството на Студентския съвет при университета, с партньорството на АИЕСЕК България и Бизнес клуб УНСС, организира форум за студенти „АЗ и БИЗНЕСЪТ”, който се проведе в аула „Максима“. Форумът бе насочен към студенти от III, ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... пресконференция за отчитане резултатите по проект BG051PO001-3.3.07-0053“Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... пресконференция за отчитане резултатите по проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда” ...
HR в действие 6.1.2015 г. ... второкурснички Десислава Иванова и Велислава Великова, направление „Администрация и управление“,  са единият от отборите победители на Инвестбанк АД в състезанието HR  в действие, организирано от Българската асоциация за управление  на хора. Общо ...
Наш преподавател е избран за член на висша образователна институция в Гърция и член на международно научно жури 7.1.2015 г. ... преподавател доц. д-р Донка Никова, катедра „Икономическа социология“,  е приета в Националния регистър на хабилитирани преподаватели „Aπελλα”, под надзор на Министерството на образованието и религиите на Р Гърция, научни ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... конференция по представяне на проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” се проведе в университета. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма ...
Обучение за работа с базите-данни на издателство "Емералд" 15.12.2014 г. ... Читалня 1 на университетската библиотека се проведе обучение за работа с базите-данни на Emerald E-Books Collection BME – електронни книги в областта на икономиката и бизнеса, и Emerald E-Books Collection SS - електронни книги в областта на социалните науки. Цветелина ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... заключителна пресконференция бе представен проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство". Проектът е осъществен с финансовата ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... ми е приятно от името на академичното ръководство и лично от мое име да поздравя участниците в годишната научна сесия на Университета за национално и световно стопанство. Това е нейното седмо издание, на което ще бъдат представени резултатите от нашата ...
Дни на кариерата в УНСС 2014 4.12.2014 г. ... тази година броят на участниците във форума е рекорден. 60 държавни институции, водещи български и международни компании, банки и други участват в него, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на Дните на кариерата в УНСС за секторите ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... заключителна пресконференция в голямата конферентна зала бяха обявени резултатите по проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 19.11.2014 г. ... Малос е наш стар и много добър приятел. На 7 април 2004 г. той написа в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ се дипломираха 19.11.2014 г. ... официална церемония в зала „Тържествена“ абсолвентите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ получиха дипломите си. Ръководителят на катедра „Икономика на природните ресурси“ проф. д-р. ик.н Пламен Мишев поздрави ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... научна конференция „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" катедра „Човешки ресурси и социална защита“ отбеляза 40 години от своето създаване, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси” и 22-годишнината на специалност ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... колеги! По Проект BG051PO001-3.1.08-0031 «Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС» по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища ” на ОП ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... повод Световния ден на качеството се проведе двудневната ХХV-та научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот“ под мотото „Заедно да изградим един качествен свят!“. В сутрешните секции през първия ден доклади изнесоха трима ...
Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020" 12.11.2014 г. ... дискусионен форум на тема: „Развитие на регионите в Република България – приоритети за новия програмен период 2014-2020 г.“ събра студенти, преподаватели и водещи представители от практиката в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе ...
Трети конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032 11.11.2014 г. ... 31.10.2014г. в 11ч. се проведе третият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на ...
Втори конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032 11.11.2014 г. ... 27.10.2014г. в 11ч. се проведе вторият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на ...
Седем възпитаници на УНСС в новия кабинет 14.11.2014 г. ... от министрите в 91-ото правителство на България са възпитаници на УНСС. Ивайло Калфин - заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Завършил „Международни икономически отношения“ ...
Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария 7.11.2014 г. ... . д-р Ирена Мишева, преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита”, участва в двудневна международна конференция в Цюрих, Швейцария. Форумът бе организиран от  Institute of Research Engineers and Doktors – IRED, USA. Четири бяха ...
Мениджърите на хотел Хилтън София гостуваха на студентите от "Икономика на туризма" 23.10.2014 г. ... екип на хотел Хилтън София гостува на третокурсниците от специалност „Икономика на туризма“ в университета. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, и доц. д-р Ася ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... националния, европейския и студентския химн "Gaudeamus igitur" започна  тържествената церемония по откриването на 94-ата академична година. На президиума заеха местата си ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министър-председателят проф. д-р Георги Близнашки, ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... на направление "Социология, антропология и науки за културата" бяха посрещнати днес от преподавателите на катедра "Икономическа социология". Приветствено слово произнесоха доц. Мария Стоянова - зам. декан на Общоикономическия факултет и доц. Анрей Нончев - ръководител ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... маса по проект „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053 ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... маса по проект „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 ...
Участие на наша преподавателка в международна конференция във Франция 20.6.2014 г. ... . д-р Ирена Мишева, преподавател в катедра “Човешки ресурси и социална защита”, участва в международен научен форум по покана на университета в Нант, Франция.  Темата на форума бе „Piraterie: de la mer au cyberspace” („Пиратството: от морето до киберпространството“) и се проведе в началото ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... по представяне на проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” се проведе в университета. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ...
Нашите студенти се класираха първи на Националната олимпиада по маркетинг 22.5.2014 г. ... отбор се класира на първо място в Националната олимпиада по маркетинг, проведена за втора поредна година в УНСС. Християна Иванова, Елена Георгиева и Венелина Даракева извоюваха приза и получиха право да участват в стажантската програма на Мondelez Internationa, една от водещите мултинационални ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... официална церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, извънредният и ...
VI Национална научна конференция за докторанти с международно участие по проект BG051PO001-3.3.06-0032 12.5.2014 г. ... 24.04.2014г. се проведе Шестата Национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема "Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса", финансирана по проект БГ051PO001-3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... пресконференция в голямата конферентна зала беше представен проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ...
Ден на отворените врати за студенти от „Икономика на туризма“ в Радисън Блу Гранд Хотел 24.4.2014 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел, София, с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 56 студенти от четвърти курс. Целта бе студентите да се срещнат с ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ се проведе в университета. Форумът бе в рамките на дейност 4 „Принос към икономическото научно знание“ на проект ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... and Young Bulgaria и Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МРЦК) организираха публична лекция, на която студентите се запознаха с работата и политиката на фирмата EY Bulgaria и получиха информация за стажантските програми и възможностите за работа. Лекцията откри доц. д-р ...
Спиди търси таланти 28.3.2014 г. ... подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата в университета се проведе среща „Спиди търси таланти“. Компанията предлага на талантливите студенти безсрочен трудов договор, работа във всички отдели през първата година, развиване на знания, умения и компетенции в ...
Банкови мерки срещу изпирането на пари 20.3.2014 г. ... „Национална и регионална сигурност” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС бяха организаторите на публична лекция „Мерки срещу изпирането на пари“. Мила Разсолкова, ръководител на отдел „Мерки срещу изпирането на пари” на ПроКредит Банк (България) ЕАД, и ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... от една трета от авторите, които ще подготвят третото издание на студентския вестник по случай Деня на Европа 9 май, са от нашия университет.  Шестимата възпитаници на УНСС са сред шестнадесетте, избрани от Информационното бюро на Европейския парламент в България за списването на ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... Икономическа социология  отбеляза 70-тодишнината на проф. дфн Кръстьо Петков с публична лекция на тема: „Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология“, организирана от катедра „Икономическа социология“. На събитието присъства ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... тържествена церемония в голямата конферентна зала на университета бяха обявени  студентите-победители от стипендиантския конкурс, организиран от хранителния холдинг „Белла България“ в партньорство с УНСС. На церемонията присъстваха проф. Стати Статев, ректор на университета, доц. ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... пресконференция в голямата конферентна зала бяха обявени резултатите по проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът се осъществява ...
Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси" 20.12.2013 г. ... „Човешки ресурси и социална защита” изпрати своите бакалаври, завършили  специалност „Икономика на човешките ресурси”. В зала "Тържествена" Надяваме се, че ще бъдете достойни възпитаници на нашата катедра и ще прилагате успешно знанията, които сте придобили ...
Първи конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032 20.11.2014 г. ... 20.12.2013г. в 10ч. се проведе първият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... изследователска дейност обобщи и конкретизира традиционната университетска годишна научна сесия, която събра учените от УНСС в голямата конферентна зала. Общо 82 са научноизследователските проекти, открои резултатите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... пресконференция в БТА бяха представени целите, дейностите и резултатите по проект BG051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... пресконференция в БТА бяха представени целите, дейностите и резултатите по проект BG051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма ...
Дни на кариерата 2013 10.12.2013 г. ... от 50 държавни институции и водещи български и международни компании в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти участваха в Дните на кариерата в УНСС под патронажа на ректора проф. Стати Статев. Благодарение на организаторите JobTiger, ...
Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие 10.12.2013 г. ... гледни точки и подходи на докторантите към дискутираните проблеми ще им помогнат да получат цялостна представа за сложността на сферата, която има влияние върху реалната икономическа практика – управлението на фирми и корпорации, управлението на икономиката на национално и ...
V Национална научна конференция за докторанти с международно участие по проект BG051PO001-3.3.06-0032 27.3.2014 г. ... 05.12.2013г. се проведе Петата Национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема "Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение", финансирана по проект БГ051PO001-3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 4.12.2013 г. ... Малос е наш стар и много добър приятел. На 7 април 2004 г. той написа в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... икономически форум 2013 „Стартирай бизнес в България“, организиран от Студентския съвет, бе открит тържествено в аула „Максима“ на 26 ноември. На официалното откриване на тридневния форум присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на ...
IV Национална научна конференция за докторанти по проект BG0051PO001-3.3.06-0032 27.3.2014 г. ... 24 април 2013 г. Университет за национално и световно стопанство проведе Четвъртата национална конференция за докторанти на тема "Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика". Събитието е финансирано от проект BG051PO001-3.3.06-0032 "Обучението на ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 21.11.2013 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... края на октомври в град Ташкьопрю, Турция, с проведе първа среща по проект 2013-1-TR1-LEO04-47840 8 “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... 9 октомври бе подписан договор между УНСС и Националната агенция в лицето на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за изпълнение на проект 2013-1-TR1-LEO04-47840 8 “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 8.7.2014 г. ... последователни кръгли маси се проведоха в рамките на Дейност 2 от проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 11.4.2014 г. ... последователни кръгли маси се проведоха в рамките на Дейност 2 от проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... кръгла маса на тема „Устойчиво потребление в България“ организира под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Икономика на природните ресурси“.  Форумът се проведе в рамките на проекта ДИД 02/4 от 16.12.2009 “Устойчиво ...
Посещение на български машиностроители в Северна Ирландия 2.8.2013 г. ... от значимите дейности, организирани в рамките на ръководения от проф. Кирил Тодоров проект "Формиране на конкурентно поведение на МСП в конкурентна международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството" бе посещението на български машиностроители в Северна ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 13.9.2013 г. ...                                                      ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... работата по проект BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... работата по проект BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... 23 април  университетът,  чрез факултет „Управление и администрация“, започна изпълнението на проект ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 11.4.2014 г. ... От 23 април  университетът,  чрез факултет „Управление и администрация“, започна изпълнението на проект ...
Семинар за съвременните тенденции в управлението на недвижими имоти 28.6.2013 г. ... на тема "Съвременни тенденции в управлението на недвижими имоти" бе организиран от катедра „Икономика на недвижимата собственост“ и Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). В малката конферентна зала на университета се събраха изследователи, специалисти и студенти, които отбелязаха ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков дари на Британската национална библиотека два екземпляра от първия том на изданието „Поморие – древност и съвремие“.   Проф. Тадаръков, който е спомоществовател на книгата, беше избран сред всички, ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... голямата конферентна зала на университета за първи път бе представена платформата e-campus. На „премиерата“ присъстваха министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. проф. Николай Милошев, министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев, ректорът на УНСС проф. д ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... С научна конференция „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" катедра „Човешки ресурси и социална защита“ отбеляза 40 години от своето създаване, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси” и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело”. На ...
Инициатива „Кариери Хилтън“ за специалност „Икономика на туризма" 25.4.2013 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Мусала” на хотел „Хилтън София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 184 студенти от трети и четвърти ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 25.4.2013 г. ... национална научна конференция за докторанти на тема: „Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика» се проведе в университета. Форумът бе  организиран в рамките на изпълнявания от УНСС проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ...   С юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ...
Обучение за работа с пълнотекстови бази данни 18.4.2013 г. ... и се спря конкретно на възможностите, които дават Е-ресурси с реферативната база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката, патентната информация, фактографската база данни за информетричен и наукометричен анализ. Тя очерта и пътя за ползването на Е-библиотеката с ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на ...
Трима студенти станаха "мениджъри за един ден" на УниКредит Булбанк 9.4.2013 г. ... студенти от нашия университет станаха „мениджъри за един ден“ на УниКредит Булбанк. Ангел Петров, „Финанси, счетоводство и контрол“, Габриела Асенова, „Администрация и управление“, и Симона Димитрова, „Финанси“, бяха посрещнати в банката от главния ...
Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия 26.3.2013 г. ... . д-р Матилда Александрова от катедра „Управление“ участва в работно посещение на екип от разградската областна администрация за обмен на добри практики в регион Марке, Италия. Срещите бяха по проект „Европейски уроци” с бенефициент ОА Разград, финансиран по оперативна програма ...
Международен воден мост 2013 27.3.2013 г. ... от университета участваха в „Международен воден мост“ по повод 22 март - Световния ден на водата. На събитието, организирано по инициатива на ООН и ЮНЕСКО, за пръв път домакин бе УНСС. То се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, с подкрепата на ...
Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация 30.3.2013 г. ... ХІІІ конгрес на Българска социологическа асоциация номинира и избра за Председател на БСА (2012-2015) нашият колега професор Михаил Мирчев. ЧЕСТИТО И УСПЕХ! Коментар на събитието от самия професор Мирчев в блога му: http://blogs.unwe ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... издателство Emerald, със съдействието на университетската библиотека, организира семинар на тема:  „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“.  Издателството има подписан договор с ISI Thomson Reuters за включване на ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... ни е да получите пълна информация за вашето кариерно развитие, каза доц. Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, при откриването на подготвителния семинар за предстоящите „Национални дни на кариерата” 2013. ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... колектив от преподаватели и изследователи от УНСС и ИСК при УНСС, с ръководител доц. д-р Марчо Марков, координатор  доц. д-р Елка Василева, членове  доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита ...
Наши професори с висока оценка за авторски труд 27.2.2013 г. ... излязлата от печат преди около три месеца книга “Human and Social Dimensions of Climate Change” (под редакцията на Dr. Netra Chhetri на Open Access издателството “Intech”), проф. д.ик.н. Пламен Мишев и проф. д-р Недка Иванова от катедра ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев е новият председател на фонд "Научни изследвания".  Изборът му бе направен на първото заседание на Изпълнителния съвет на фонда на 19 февруари. Със заповед на основание Закона за насърчаване на научните изследвания министърът на образованието, ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan” 11.2.2013 г. ... . Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа" в изданието „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... среща по проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, събра докторанти и научни ръководители в зала "Научни съвети". Проектът се ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев – председател на Съюза на аграрикономистите в България 29.1.2013 г. ... на катедра „Икономика на природните ресурси“ проф. д.ик.н. Пламен Мишев бе избран за председател на Съюза на аграрикономистите в България - една от най-старите професионални организации в страната. Проф. д.ик.н. Пламен ...
Работна среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма 19.3.2018 г. ... работна среща с представители на водещите търговски вериги организира катедра „Икономика на търговията“. Повод за нея бе бъдещата магистратура „Управление на търговски вериги“, която предстои да бъде изучавана от следващата учебна година в ...
ИСК при УНСС получи Национален приз „Човешки ресурси 2012” 21.1.2013 г. ... Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията“, Национално сдружение на организациите за социални услуги и редколегия на списание „Човешки ресурси“ удостоиха с Национален приз „Човешки ресурси 2012” Института за ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, бе удостоен с националния приз „Човешки ресурси 2012“. Високото отличие, което е за неговия „цялостен принос в областта на развитието на икономиката и човешкия капитал в България“, му бе връчено от доц. д-р Лиляна Вълчева, ...
Работна среща с водещи търговски вериги организира катедра "Икономика на търговията" 16.1.2013 г. ... среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма петък, 11 януари 2013 15:35 / петък, 11 януари 2013 15:45 Първа работна среща с представители на водещите търговски вериги организира катедра „Икономика на търговията“. Повод за ...
Работна среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма 11.1.2013 г. ... работна среща с представители на водещите търговски вериги организира катедра „Икономика на търговията“. Повод за нея бе бъдещата магистратура „Управление на търговски вериги“, която предстои да бъде изучавана от следващата учебна година в ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации (European ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... годишна научна сесия на УНСС обобщи и даде визия на академичната изследователска дейност през годината. На сесията бяха представени 40 завършени през 2012-а проекта, насочени в анализите си към актуална международна и национална научна проблематика. Вляво: ...
Наши професори - автори в книгата “Human and Social Dimensions of Climate Change” 10.12.2012 г. ... от печат книгата “Human and Social Dimensions of Climate Change” под редакцията на Dr. Netra Chhetri на Open Access издателството “Intech”. Проф. д.ик.н. Пламен Мишев и проф. д-р Недка Иванова от катедра „Икономика на природните ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство 21.11.2012 г. ... издателство „PALGRAVE MACMILLAN” издаде книгата „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа” под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Doring.  Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... ръководство подкрепя професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата“ наред с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС именно като университет, който обхваща цялото ...
Кариерна възможност за младите счетоводители на университета 9.11.2012 г. ... успех е и наш успех! Това е мотото на петата по големина в света счетоводна и консултантска организация БДО Интернешънъл. Млади счетоводители и бъдещи одитори от УНСС имаха възможност да се запознаят с перспективите за развитието си в глобалната фирма с общи приходи от ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 20.2.2018 г. ... компютъризираната читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 1.11.2012 г. ... компютъризираната читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с ...
Предложения за смело развитие в "Един ден на..." 10.11.2012 г. ... има предизвикателство”, предупреди Веселина Станкова, мениджър „Данъчни услуги” във фирмата KPMG България, на срещата на студенти със специалисти „Един ден на…“ Събитието бе организирано от кариерен клуб „Финанси“ ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... забравяйте, че завършвате университет № 1 в България и с гордост може да кажете „Утре наш става светът!“ С тези думи доц. д-р Галина Димитрова, зам.-декан на Общоикономическия факултет и научен секретар на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... сме си смели задачи, които имаме амбицията да реализираме. УНСС има Център за дистанционно обучение от 1996 г. и се надяваме чрез проекта, който спечелихме, да доразвием тази форма на обучение. Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ...    Поставили сме си смели задачи, които имаме амбицията да реализираме. УНСС има Център за дистанционно обучение от 1996 г. и се надяваме чрез проекта, който спечелихме, да доразвием тази форма на обучение. Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ (КСКТ) организираха кръгла маса на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Във ...
Президентът Плевнелиев и ректорът проф. Статев участваха в конференция за икономическия растеж 1.11.2012 г. ... Росен Плевнелиев и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откриха конференция на тема „Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и Европа”. Форумът, който се проведе в голямата конферентна зала на университета, бе организиран ...
Стартира проект за МСП от машиностроенето 28.9.2012 г. ... семинар на тема „Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда - чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството” събра представители на МСП от машиностроенето с представители на катедра "Предприемачество" и ...
Доволни специализанти от курс „Малък и среден бизнес” в ИСК при УНСС отправиха благодарствен адрес към проф. Иван Душанов 14.6.2012 г. ... На 06 април 2012 г. в ИСК при УНСС завърши обучението по специалност „Малък и среден бизнес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Подкрепа за предприемчивите българи”. Доволни курсисти отправиха благодарствен адрес към проф. Иван Душанов – ...
Всеки преподавател на УНСС с достъп до българския суперкомпютър за научни цели 23.4.2012 г. ... преподавател в нашия университет може да получи безплатен достъп до българския суперкомпютър (БСЦ) за научни цели след изпращане на заявка на bgteam@scc.acad.bg. Предоставянето на достъп до неговите ресурси зависи от:  1. Наличието на подробно ...
Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма” 9.4.2012 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Рубин” на хотел „Дедеман Принцес София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 152 студенти ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... церемония в хотел „Шератон" министър Сергей Игнатов връчи на ректора на УНСС проф. Стати Статев одобрения договор за безвъзмездна помощ на стойност близо 400 хил. лв. Висши училища от цялата страна кандидатстваха на конкурсен принцип със свои проекти. ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... читалня № 1 на университетската библиотека се проведе обучение за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на ...
Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия 7.4.2014 г. ... голям интерес сред университетската общност предизвика публичната лекция на проф. Динко Динков на тема „Кризата и сблъсъкът на концепции за осигуряване на икономически растеж в Европейския съюз (политически измерения)". В голямата конферентна зала на ...
УНСС е координатор на проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз 15.3.2012 г. ... началото на 2012 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него)", на който УНСС е координатор. Проектното предложение ...
УНСС с национален приз „Мениджър Човешки ресурси 2011 г.“ в категорията „Висше учебно заведение“ 15.3.2012 г. ... 20 януари в гранд хотел „София” се състоя тържествената церемония по връчването на националния приз “Мениджър Човешки ресурси 2011г.”. Призът се присъжда от фондацията “Човешките ресурси и евроинтеграцията”, Националното сдружение на организациите за социални ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 19.11.2012 г. ... Джалев спечели третия турнир по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция "Финанси и ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 10.10.2012 г. ... Джалев спечели третия турнир по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... А Ж Н О СЪОБЩЕНИЕ Попълване на заявленията за европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г., по Проект „Студентски стипендии и награди 2011 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд, през интернет ...
Ректорът благодари на служителите за добрата работа 15.3.2012 г. ... проф. Борислав Борисов присъства на отчетно-изборното събрание на синдикат „Висше образование и наука" към КНСБ в УНСС. В изказването си пред синдикалните членове той коментира финансирането на университетите според рейтинга, разработен от просветното министерство и ...
Алексей Громико: Въпросите за войната и мира през този век ще са не по-малко остри! 12.12.2011 г. ... определена като „Война" и „мир" през ХХІ век" лекцията на Алексей Громико в УНСС експонира позициите на водещия руски политолог в задълбочен анализ на основните приоритети в съвременната руска политика, на нейните взаимоотношения с Европейския съюз, САЩ и ...
САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" 8.12.2011 г. ... среща с бизнес насоченост, част от инициативата на САИМО „Младите и бизнесът", се проведе в УНСС. Зала „Факултетна" събра близо 60 студенти от различни специалности, които се запознаха подробно с дейността и стажантските програми на „Българска мрежа на Глобалния ...
Петър Лозанов представи в своя университет нова комуникационна платформа 30.11.2011 г. ... Лозанов, възпитаник на УНСС, представи пред студентите в аула „Максима" новата комуникационна платформа Webclub.bg, чийто създател е той. Младият автор е завършил бакалавърска степен по „Бизнес икономика" и „Маркетинг", сега изучава магистратура „Човешки ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2012 година - Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-валификационна степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се изплащат за период ...
Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука и бизнес” 28.3.2012 г. ... СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Седем научни школи и борси за научни идеи в седем тематични сектори с ...
250 научни разработки на български учени ще бъдат публикувани в реферирани международни издания по проект „Наука и бизнес" 28.3.2012 г. ... СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Проектът се реализира от дирекция „Наука" при Министерството на образованието, ...
Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 28.3.2012 г. ... СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Със Заповед на ръководителя на договарящия орган РД09-752/14.06.2011 г. дирекция ...
Изпълнявани от УНСС проекти по 6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз 28.3.2012 г. ... за Национално и Световно Стопанство Изпълнявани от УНСС проекти по  6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз Проект Критерии Период Координатор 1. Промените в климата и въздействието им върху Централна и Източна ...
Кръгла маса с международно участие на катедра "Икономика на природните ресурси" 2.3.2012 г. ... маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС. Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 ...
Партньорска програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” 2.3.2012 г. ... Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена към подпомагането на бъдещите професионалисти в ...
Нова магистърска програма - „Екоикономика” в УНСС 2.3.2012 г. ... решение на АС № 18/14.07.2010 г. катедра "Икономика на природните ресурси" предлага обучение в магистърска степен по "Екоикономика". Целта е да се подготвят специалисти - анализатори и мениджъри, за работа в условията на ясно изразено желание на обществото за ...
Кръгла маса с международно участие на катедра "Икономика на природните ресурси" 2.3.2012 г. ... маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС. Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 ...

Предстоящо

77 results found
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bg   От 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, ...
Дати за провеждане на държавен изпит през м. Октомври 2018 г. 17.8.2018 г. ... изпит за студентите, ОКС Бакалавър, спец. "Икономика на човешките ресурси" ще се проведе на 12 октомври 2018 година. Срок за подаване на документи за явявяне на държавен изпит - 8, 9 и 10 октомври в приемното време на отдел "Студенти". Държавният изпит за студентите, ...
Младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони“ 4.7.2018 г. ... „Икономика на природните ресурси” и Българската асоциация на аграрикономистите са организатори на младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони”. Конференцията ще се открие на 7 юни 2018 г. в 10 ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... 9 май от 9.00 ч. в зала 2028А, катедра „Икономика на природните ресурси“ организира публична лекция и дискусия с преподаватели и изследователи от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния на следните теми: Assoc. Prof. Dr Ionel – ...
"Клийнтех България" и УНСС ще отличат студенти със зелени бизнес идеи 4.7.2018 г. ... България" за втора поредна година дава старт на единствената европейска пре-акселераторска програма “Greenhouse” за студенти с идеи за развитието на проекти в сферата на еко-иновациите и устойчивия бизнес, която подкрепя идейни млади хора с финансиране и бизнес ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 18.9.2018 г. ... ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ ОТ 1990 ДО 1997 Г.  КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ   1. Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06 ...
FABUSS - Обучение по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 11.6.2018 г. ...                                                    ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 17.3.2018 г. ... за правни изследвания към УНСС и Алианс за защита на личните данни организират съвместно ускорен, специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни (Data protection officers - DPO). Курсът е с продължителност 20 учебни часа (една събота и една неделя) и покрива цялата ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС:   ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 3.11.2017 г. ... ФОРУМ Проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 9 ноември, 9,30 ч., малка ...
Start-UP Универсиада 2017 2.11.2017 г. ... студенти и докторанти, Каним ви да участвате във втората Start-UP Универсиада, на която нашият университет е официален партньор. Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети ...
Информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ...                                   ИСК при УНСС организира информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... може да гледате онлайн на video.unwe.bg От 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление ...
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" 5.9.2017 г. ... ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ВАЖНО!!! КОНКУРСЪТ Е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС "МАГИСТЪР". ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ Г-ЖА СИЛВИЯ ТОМОВА, ГЛАВЕН ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 6.11.2017 г. ... ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ ОТ 1990 ДО 1997 Г. КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ    Решението за учредяване на стипендията е прието от ...
Пробен достъп на библиотеката до бази данни 5.6.2017 г. ... можете да намерите в секцията е-ресурси на интернет страницата на библиотеката ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 22.11.2016 г. ... 28 ноември от 15,00 часа в зала "Тържествена" на УНСС катедра "Икономика на природните ресурси" организира официално връчване на дипломи за своите студенти от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика".На събитието е поканена да присъства възпитаничката ...
Start-UP Универсиада 2.11.2016 г. ... студенти и докторанти, Каним ви да участвате в първата Start-UP Универсиада, на която нашият университет е официален партньор. Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи от престижни университети в ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за ...
Трета кръгла маса "Устойчиво потребление в България - гласът на потребителите" 24.8.2016 г. ... кръгла маса на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите” под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев 8 септември, 10,00 ч., голяма конферентна зала   Уважаеми дами и господа, Катедра ...
П Р О Г Р А М А 16.5.2016 г. ... на участниците: 9.30 – 10.00 часа  ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА  ПАНЕЛ  СУТРИН –  11.15 - 13.30 ч. Доц. д-р Димитър Терзиев и докторант Донка Радева-Дечева – ИПР – ИКОНОМИКА НА НОВОТО ...
Работна среща на тема: „Възможности за професионално развитие в УниКредит“ 4.5.2016 г. ... център за развитие на кариерата   и Център за развитие на бизнес компетентности  “Иновации и конкурентоспособност (U2B)“ към катедра „Индустриален бизнес“    организират   РАБОТНА  СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“ - 26 май 2016 г. 13.5.2016 г. ... на Бизнес факултет „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“  ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ НА ФОРУМА: Индустриален бизнес; Бизнес иновации; Бизнес в екоикономиката; Природните ресурси и бизнесът; Бизнесът с недвижими имоти; Бизнесът с интелектуална ...
Научен форум "Бизнесът в 21 век" 10.5.2016 г. ... факултетът на УНСС има удоволствието да Ви покани да вземете участие в  научен форум “БИЗНЕСЪТ В 21 ВЕК” (ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА)  26 май, 10.00 ч., голяма и малка конферентна зала   Организационен комитет: проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Димитър ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2018/2019 г. 24.10.2018 г. ... ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за учебната 2018/2019 г. за центровете: Център по финанси и счетоводство: Финансов мениджмънт Банков мениджмънт Здравен мениджмънт Финансови и инвестиционни анализи Експерт-проверител на измами Счетоводство, финанси и ...
Представяне на продуктите на американското издателство Alexander Street 23.11.2015 г. ... достъпен през интернет страницата на библиотеката в е-ресурси. За да улесним ползването на продуктите и да повишим ползата от пробния достъп, на 26 ноември (четвъртък) от 9.30 ч. библиотеката на УНСС организира представяне и демонстрация на методиката на ползване на продуктите, което ще се осъществи от ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... за факултативно обучение в Института за следдипломна квалификация при УНСС обявява прием за учебната 2016/2017 година в курсовете за професионална квалификация за студенти от редовно обучение по следните специалности: Управление на проекти Управление на човешките ресурси СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до ...
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES) 30.9.2015 г. ... шеста поредна година клуб "Млади таланти" ще проведе конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES). Той цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука-образование- бизнес. В конкурса могат да участват млади учени ...
Международен семинар "Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност" 29.9.2015 г. ... семинар  на тема: "Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност" 1-3 октомври, 9,30 ч., голяма и малка конферентна зала Семинарът се организира от катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС с подкрепата на Международната агенция по атомна ...
Нестле България предлага позиция „административен стажант“ 1.7.2015 г. ... България предлага позиция административен стажант по проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 ...
Публична лекция на тема: "Международните логистични процеси в Нестле България" 27.4.2015 г. ... ЛЕКЦИЯ на тема: „МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛОГИСТИЧНИ ПРОЦЕСИ В НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ“ Лектори: Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България Тома Томов, мениджър „Бизнес развитие“ в Chep България Гост - Тихомира Люцканова, мениджър „Човешки ресурси“ в Нестле България 13 май ...
Обучителен семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” 14.4.2015 г. ... семинар по  проект  „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор”  изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 21 април, 9,30 ч., голяма конферентна зала Покана Програма Регистрационна ...
Mеждународна научна конференция по градско земеделие 27.3.2015 г. ... "Икономическа социология" е партньор в организирането и провеждането на международна научна конференция по градско земеделие, която ще се проведе на 15-17 април 2015 в УНСС. Модели и начини за осъществяване на градско земеделие в Европа е проблем, който събира изследователските усилия на ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО: 26.3.2015 г. ...        ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО: Счетоводство, финанси и контрол - от 20.04.2015 г. със срок на обучение 6 месеца - Практически курс по актуални теми в счетоводната дейност; Експерт-проверител на измами - от 25.04.2015 г. със срок ...
Mеждународна научна конференция по градско земеделие 20.3.2015 г. ... на конференцията е в резултат от успешно сътрудничество на катедра "Икономическа социология", катедра "Икономика на природните ресурси" и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. Модели и начини за осъществяване на градско земеделие в Европа е проблем ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 12.3.2015 г. ... конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007 – 2013), с ръководител  проф. д.ик.н. Станка ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 12.3.2015 г. ... 16.03.2015г. ще се проведе заключителна конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007 - 2013/ с ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... 24 август 2015 г. Центърът по финанси и счетоводство на ИСК при УНСС обявява прием в курсовете си за следдипломна квалификация в следните направления: КВАЛИФИКАЦИИ Финансов мениджмънт Банки и банково дело Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата Здравен ...
Заключителна пресконференция за представяне на проект BG051P0001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 9.12.2014 г. ... за национално и световно стопанство    П О К А Н А Университетът за национално и световно стопанство реализира проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета ...
Съобщение за бакалаврите от 4 курс 27.11.2014 г. ... студентите от специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Застраховане и социално дело", ОКС "Бакалавър" - 4 курс: В срок до  28 ноември 2014 година, трябва да направите избор и да заявите модул, в който желаете да се обучавате през летния семестър на учебната ...
Обучение по Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ 20.11.2014 г. ... Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподава­телския състав на УНСС“ по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” на ОП „Развитие на човешките ресурси ...
ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. !!!! 10.11.2014 г. ... ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. !!!! КВАЛИФИКАЦИИ :  - ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ  - УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  - ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ  - СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ КРАТКОСРОЧЕН КУРС  - МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ ...
Дни на кариерата в УНСС 7.11.2014 г. ... студенти! На 4 декември (четвъртък) в централното фоайе на УНСС ще се проведат Дни на кариерата за секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти. Този форум е традиционен и за пореден път се организира в нашия университет от JobTiger, съвместно с ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... 18 ноември от 17,00 часа в зала "Тържествена" катедра "Икономика на природните ресурси" организира официално връчване на дипломите на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма „Развитие на човешките ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. към фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката   Цел на конкурса Насърчаване провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС проф ...
Студентска практика в Societe Generale Експресбанк 25.4.2014 г. ... практика в Societe Generale Експресбанк 29 април, 10.30 ч., зала „Научни съвети“ Възможностите за кариерна реализация ще бъдат представени от Павел Михайлов и Деница Трифонова – бизнес партньори „Човешки ресурси“  За втора поредна година Societe ...
Шеста национална научна конференция за докторанти на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ 23.4.2014 г. ... национална научна конференция за докторанти с международно участие  на тема:  „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ 24 април, 8.45 ч., голяма конферентна зала Форумът се провежда в рамките на дейност 4 ...
Пресконференция за представяне на проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 4.4.2014 г. ... за национално и световно стопанство изпълнява проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство". ...
Дискусия на тема: "Международен мениджмънт - обединени в разнообразието" 3.4.2014 г. ... на тема:  "Международен мениджмънт – обединени в разнообразието" гост-лектор Руперт Бейнхауер, преподавател в FH JOANNEUM - University of Applied Sciences в катедра "Международен мениджмънт", Грац, Австрия.   Дискусията е ...
Публична лекция "Мерки срещу изпирането на пари" 17.3.2014 г. ... „Национална и регионална сигурност” Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” Мила Разсолкова, ръководител на отдел „Мерки срещу изпирането на пари”, ПроКредит Банк (България) ...
Резултатите от проекта за дистанционно обучение в УНСС ще бъдат представени на пресконференция 28.1.2014 г. ... 30 януари (четвъртък) от 9.15 ч. в голямата конферентна зала ще се проведе пресконференция на екипа по проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и ...
Специализирана база данни с пълнотекстови електронни книги 10.12.2013 г. ... база данни с пълнотекстови електронни книги в областта на бизнеса и икономиката – Emerald E-Books Collection  BME (с архив от 1991 г. до 2012 г.),  и  в областта на социалните науки – Emerald E-Books Collection SS (с ...
Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие 28.11.2013 г. ... 5 декември 2013 г. от 8.45 ч в голямата конферентна зала на УНСС ще се проведе Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение“. Форумът се ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 17.10.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ  организират ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ 19 ноември (вторник), 15.00 ч., зала „Научни съвети"   v   Доц. д-р Стела Ралева – катедра ...
Втора кръгла маса на тема: "Устойчивото потребление в България" 12.9.2013 г. ... „Икономика на природните ресурси“  организира втора кръгла маса  на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ” под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик. н Стати Статев 17 септември, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: ...
Среща с представители на дирекция "Човешки ресурси" при ДАНС 17.4.2013 г. ... 24 април (сряда) от 18:00 часа в зала 2019 ще се проведе среща с представители на специализираната административна дирекция „Човешки ресурси” при ДАНС със студентите от УНСС, обучаващи се в магистърски програми и IV курс на образователно-квалификационна степен ...
Центърът по финанси и счетоводство организира курсове 15.4.2013 г. ... по финанси и счетоводство организира от 27 май квалификации по: -        Управление на човешките ресурси        -        Здравен ...
Среща на тема: „Мястото на водните ресурси в съвременната икономика“ 21.3.2013 г. ... ВОДЕН МОСТ 2013 в УНСС по случай честването на 22 март – Световен ден на водата   Среща на тема: „Мястото на водните ресурси в съвременната икономика“ ще включи в реален диалог представители на екологични организации ...
Пробен достъп до база данни EMERALD 20.3.2013 г. ... страницата на библиотеката (е-ресурси) до 5 април 2013 г ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 18.3.2013 г. ... “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА” ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРУДЪТ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 17 май 2013 г. 60 години специалност “ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 40 години катедра ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 23.4.2013 г. ... национална научна конференция за докторанти на тема: „Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика» 24 април, УНСС Форумът се  организира в рамките на изпълнявания от университета проект BG051PO001-3.3.06-0032 ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 19.2.2013 г. ... “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”   ЮБИЛЕЙНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ   “ТРУДЪТ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 17 май 2013 г.   60 години специалност “ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2013 година   • Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър". • Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат ...
Среща "Един ден на..." с експерти от финансовия сектор 15.10.2012 г. ... клуб: Финанси и Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС организират на 23 октомври (вторник) от 18.00 ч. в зала 2023 среща “Един ден на..." със студенти от икономически и финансови специалности Целта на събитието е да ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 19.9.2012 г. ... 20 септември от 9.00 ч. в хотел Шератон в София ще се проведе финална конференция по проекта “Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... BG051PO001/07/3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”   Уважаеми докторанти, Стартира изпълнението на ...
Важно! Европейски стипендии и награди 25.9.2013 г. ... СТИПЕНДИИ и НАГРАДИ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 г.“     График Служебна ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... случай своята 60-годишнина катедра „МИО и бизнес" обвява конкурс за решаване на бизнес казус. Право да участват в него имат всички студенти, независимо от образователно квалификационната си степен, в отбори от 1 до 3-ма души. Решенията на казуса трябва да ...
УНСС е координатор на проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз 2.3.2012 г. ... началото на 2012 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него)", на който УНСС е координатор. Проектното ...

Фотогалерия

1 results found
Награждаване на ИСК при УНСС с Национален приз „Човешки ресурси 2012” - 17.01.2013 г. 23.1.2013 г. ... при УНСС получи Национален приз „Човешки ресурси 2012”    На 17 януари 2013 г. списание „Човешки ресурси” официално връчи Национален приз „Човешки ресурси 2012” на Института за следдипломна квалификация при УНСС. Наградата е признание за приноса на ИСК при УНСС в ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене