Trade2020

Обновено: неделя, 10 май 2020 15:17

Указания за участие

 • Резюмето на докладите да бъде не повече от 200 думи. Може да се изпрати в електронната форма на заявката за участие.
 • Максимален обем на докладите до 8 стандартни страници, включително резюме на български и на английски език, ключови думи (на български и английски език), формули, таблици, фигури и използвана литература.
 • Докладите трябва да се представят в посочения срок по електронната поща или на страницата на конференцията.

Форматиране на докладите:

 • Формат на страниците: А4, Тор -3 см, Bottom – 2 см,. Left -3.5 см, Right – 2 см. Номерация на страниците – долу, центрирано.
 • Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5
 • Заглавие: Главни букви, bold, центрирано, 14 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5.
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: под заглавието, шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, центрирани.
 • Организация/институция: Под академичната длъжност, степен и име на автора, шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.
 • Резюме до 200 думи: на български и английски език (разположени след един празен ред), шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified
 • Ключови думи: до пет (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified
 • Основен текст: разположен след един празен ред, justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5.
 • Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование; bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg.
 • Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт italic, дясно подравнени.
 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (10 pt).
 • Накрая на доклада се посочва използваната литература

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността за съдържанието им е на авторите!

Докладите ще бъдат публикувани в научното списание „Инфраструктура & Комуникации”, издавано от факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС с редакционен съвет от утвърдени учени.

Работни езици: български, английски, руски