Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: четвъртък, 24 ноември 2011 12:38

Конкурси

Конкурси за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС.

Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места за мобилност за съответната учебна година.

УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива през м. март-април на всяка година. Конкурсът се провежда за договорените места за мобилност за следващата учебна година.

Одобрените и класирани студенти и докторанти реализират мобилността за обучение през новата (следващата) учебна година.

Студентите и докторантите избират и отразяват в подаваните документи съответния период на престой за обучение (от един семестър, съответно зимен или летен, или от една учебна година), съгласно договорените места с университетите от европейските страни. При това те могат да кандидатстват и посочват до три университета, които съответстват на основното им (първото) професионално направление/поднаправление/специалност и на степента на обучението им в УНСС.

УЦМСП може да организира по изключение и втора допълнителна селекционна процедура през м. септември-октомври. Втори конкурс се провежда при наличие на незаети места след проведения основен конкурс през пролетта, или при осигурени от УНСС допълнителни места в резултат от сключени нови ЕРАЗЪМ споразумения. При втората селекционна процедура студентите и докторантите могат да кандидатстват само за участие в мобилност през летен семестър на същата учебна година.

Информация за провеждането на Селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ се публикува на интернет сайта на УНСС и в секция НОВИНИ.

КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ, студентите и докторантите подават следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно (изтегли 1.1);
  • Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстване (не по-нисък от мн. добър 4,50);
  • Копие от сертификат за владеене на езика, на който ще се извършва обучението. Минималното изисквано ниво е B2 по Европейската езикова рамка;
  • За докторанти - копие от решението за зачисляване в докторантура;
  • Препоръка на български език от преподавател – не е задължителна.

Комплектът от документи се предава срещу входящ номер, в рамките на определения в конкурса срок, в УЦМСП (УНСС, Централен корпус, партер, срещу книжарницата на УНСС).

КЛАСИРАНЕ

Подборът и класирането на студентите и докторантите, участващи в конкурс за мобилност с цел обучение, се извършват от специална университетска комисия.

Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента в УНСС с научната област на местата, за които кандидатства, степента и курса на обучението. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение.

При класирането се вземат предвид поредността на желанията (посочените университети) и степента на изпълняване на изискванията от всички кандидати за съответните места и университети.

При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.

При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли.

Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо.

Резултатите от класирането се обявяват в рамките на една седмица след приключване на срока на открития конкурс, като се публикуват на интернет сайт-а на УНСС, в секция НОВИНИ и пред УЦМСП.

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса.

Класираните студенти и докторанти задължително подават в УЦМСП Декларация за съгласие или отказ от участие в мобилност (изтегли 1.2) в рамките на предварително определен срок.