Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 14 май 2013 14:12

Подготовка

След приключване на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС.

Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др.

Стандартният комплект от документи, който се изпраща на студентите от приемащите университети, като правило съдържа:

 • Application Form – Регистрационен формуляр, който се попълва от студента и се подписва и подпечатва от изпращащия университет (УНСС), в лицето на неговия Институционален ЕРАЗЪМ координатор;
 • List of Courses – Списък с учебните дисциплини и съответния им брой кредити, които се предлагат в приемащия университет на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти;
 • Learning Agreement – Споразумение за индивидуалния учебен план, в което студентът посочва учебните дисциплини, които е избрал и ще изучава през периода на мобилността, както и броя на кредитите по всяка дисциплина и общо за семестъра. Това споразумение се подписва от студента, от ръководителя на съответната катедра (според Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, гл. I, чл. 12, ал. 2)  и от институционалния ЕРАЗЪМ координатор на УНСС (в посочената последователност), подпечатва се и се изпраща на приемащия университет (за одобрение с подпис и печат и от негова страна). Студенти, които се обучават в професионално направление/поднаправление и нямат определена специалност получават подпис от декана на съответния факултет, вместо от ръководителя на катедра;
 • Accommodation Form – Формуляр за настаняване в общежитие (ако университетът предлага такова и студентът решава да го ползва);
 • Друга информация – Допълнителна информация за приемащия университет, за учебния график (начална и крайна дата на семестъра/учебната година), полезни връзки и др.

При попълването на Application Form студентите отразяват следната информация за УНСС:

HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE)

ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03

INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc. prof. Vera Pirimova, PhD

ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 Sofia, BULGARIA

PHONE: + 359 2 8195389

FAX: + 359 2 8628672

E-MAIL: erasmus@unwe.acad.bg

 

При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия:

 

 • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават в УНСС през периода на мобилността или до края на следването им;
 • Избраните от студентите учебни дисциплини трябва да осигуряват най-малко 30 кредита за един семестър;
 • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС;
 • В рамките на задължителните 30 кредита не се включват кредити от изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни.

Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от УНСС, се представят в УЦМСП, за да бъдат подписани от институционалния ЕРАЗЪМ координатор.

След подготвянето на всички необходими документи студентите се регистрират лично в приемащия университет. Регистрацията се извършва според изискванията и практиката на всеки университет – съответно “on line”, с изпращане на документите по електронна или по обикновена поща. Всички приемащи университети имат определени и строго спазвани срокове за регистрация на чуждестранните ЕРАЗЪМ студенти, които ще се обучават при тях през следващата учебна година. След изтичане на обявените срокове на приемащите университети регистрацията е невъзможна.

Независимо дали регистрацията се извършва по електронен път или документите се попълват и изпращат по поща, формулярът за Learning Agreement задължително се одобрява и подписва от ръководителя на съответната катедра/декана на факултет и от институционалния ЕРАЗЪМ координатор на УНСС.

Документите за регистрация в приемащия университет се изпращат ЛИЧНО от и за сметка на студента на посочения за целта адрес в приемащия университет.

В периода преди заминаването за мобилността студентите трябва да подготвят и предадат в УЦМСП следните документи:

 1. Learning Agreement, с необходимите подписи – изтегли;
 2. Документ (оригинал) за открита сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента от списъка, посочен на интернет адрес: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSTARGET2/PSTARGETList/index.htm. Документът трябва да съдържа информация за титуляра на сметката (име), IBAN и BIC на банката. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е удостоверението да е подписано и подпечатано от банков служител;
 3. Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочена от студента сметка - (изтегли)
 4. Копие от нотариално заверено пълномощно, даващо право на посочено от студента лице да го представлява пред УЦМСП във връзка с участието му в програмата, да подписва, подава и получава документи от името на студента, свързани с мобилността по програма ЕРАЗЪМ, както и да го представлява пред администрацията на УНСС;
 5. Декларация от студента (докторанта), че не е участвал в мобилност по програма ЕРАЗЪМ (изтегли);
 6. Декларация за защита на личните данни на студента (изтегли);
 7. Индивидуален договор (Финансово споразумение) между студента и УНСС – подготвя се от УЦМСП и се подписва от студента/докторанта и от УНСС;
 8. Копие от закупен или резервиран билет за пътуване.

Във връзка с организирането на мобилността студентите и докторантите имат нужда също и от:

 1. Документ за самоличност - лична карта и/или международен паспорт (препоръчително), валиден най-малко три месеца след изтичане на периода на мобилността;
 2. Европейска здравноосигурителна карта – повече информация можете да намерите на:  http://www.ezok.bg/

Преди заминаване студентите и докторантите сключват индивидуален договор с УНСС (Финансово споразумение), в което са отразени основните права и задължения на двете страни по договора, размерът на месечния грант и общата сума в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента/докторанта в размер на 80% от определената в договора обща сума, една седмица преди заминаването за страната-домакин на мобилността.

След завръщането в България, отчитането и признаването на мобилността се определя реално реализираният престой за обучение на студентите/докторантите. На основата на представените документи, с анекс към Финансовото споразумение, се коригира броят на месечните грантове и общата сума на финансовата помощ, на която студентът/докторантът има право. При реално проведен по-кратък от планирания престой (но над минимума от 3 месеца) и предварително изплатени суми в повече, студентът е длъжен да възстанови на УНСС част от авансово предоставената му помощ – в размера, който е надплатен и на който студентът/докторантът няма право. В случаите на реализиран по-продължителен престой, УНСС извършва доплащане на студента/докторанта на помощ - до достигане на общия по-голям размер, на който има право.

Повече информация можете да получите на тел. 02 8195 389 и 02 8628 672.