Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: сряда, 16 януари 2019 11:15

Кандидатстване

При кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли);
  • Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстване (не по-нисък от мн. добър 4,50);
  • Копие от сертификат за владеене на езика, на който ще се извършва обучението. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и като правило се удостоверяват с международно признат документ, като например:

             1. за английски език  - сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC, Cambride - First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE),

             2. за немски език - сертификат TestDaf, Sprachdiplom, TELC,

             3. за френски език - сертификат TCF, DELF, DALF,

             4. за испански език – сертификат DELE, SPA 301-302, SPA 400+, SIELE и др.;

При липса на международно признат документ е допустимо представяне на:

            1. копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво В2 (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език, завършени курсове по чужд език в ИСК при УНСС или в езикови школи и др.);

           2. уверение или копие на диплома за завършена бакалавърска степен, удостоверяващи успешно положен държавен изпит по чуждия език;

           3. друг документ, показващ изпълнение на изискването за минимално владеене на чуждия език на ниво В2.

  • За докторанти - копие от решението за зачисляване в докторантура;
  • Препоръка на български език от преподавател – не е задължителна.

Комплектът от документи се предава срещу Входящ номер, в рамките на определения в конкурса срок, в УЦМСП (УНСС, Централен корпус, партер, кабинет 1003).

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.