Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 13 януари 2017 12:34

Конкурси

Конкурси за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС.

УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за договорените места за мобилност за следващата учебна година.

Конкурсите се провеждат за утвърдените места за мобилност за съответната учебна година, финансирани от Нацоналната агенция за България - "Център за развитие на човешките ресурси".

Одобрените и класирани студенти и докторанти реализират мобилността за обучение през новата (следващата) учебна година.

Студентите и докторантите избират и отразяват в подаваните документи съответния период на престой (от един семестър, съответно зимен или летен, или от една учебна година), съгласно договорените места с университетите от европейските страни. Студентите и докторантите могат да кандидатстват и посочват до три университета, които съответстват на основното им (първото) професионално направление, поднаправление, специалност и на степента на обучението им в УНСС.

УЦМСП може да организира по изключение и втора допълнителна селекционна процедура през м. септември-октомври. Втори конкурс се провежда при наличие на незаети места след проведения основен конкурс през пролетта, или при осигурени от УНСС допълнителни места в резултат от сключени нови ЕРАЗЪМ споразумения. При втората селекционна процедура студентите и докторантите могат да кандидатстват само за участие в мобилност през летен семестър на съответната учебна година.

Информация за провеждането на Селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ се публикува на интернет сайта на УНСС.

Конкурсите се провеждат за утвърдените места за мобилност за съответната учебна година, финансирани от Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.