Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: четвъртък, 02 февруари 2017 8:48

Условия за участие

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани.

В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, независимо от формата на обучението им – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение.

Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА

За включване в мобилността, студентите и докторантите трябва да отговарят на следните условия:

  • Студенти, обучаващи се в бакалавърска степен, които имат успешно завършени два семестъра (първи курс) в УНСС преди началото на участието им в мобилността;
  • Студенти, обучаващи се в магистърска степен и в докторантура, ако към момента на кандидатстване, заминаване, провеждане и завръщане от мобилността срокът на обучението им в УНСС не е изтекъл;
  • Студенти и докторанти, които към момента на кандидатстване имат среден успех от следването не по-нисък от мн. добър 4.50;                  
Успехът от следването се удостоверява с уверение от УНСС.
  • Студенти и докторанти, които владеят много добре езика, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет;                                  
За степента на владеене на чуждия език се представя документ (сертификат), издаден от обучаващата институция (например професионална езикова гимназия). Минималното изисквано ниво за чуждия език е В2 по Европейската езикова рамка.                          

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.