Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: четвъртък, 10 ноември 2022 16:05

Еразъм стажове/практики

Общ преглед

По програма „Еразъм+“ се подпомагат стажове/практики (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани във висши учебни заведения в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти.

Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ можете да подобрите не само своите комуникационни, езикови и междукултурни умения, но и социалните си умения, високо ценени от бъдещите работодатели, както и да придобиете предприемачески способности. Прочетете повече за ползите от обмен в чужбина.

Можете да съчетаете своя стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в чужбина.

Продължителност

Вашият стаж в чужбина може да трае най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца.

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

„Цикъл“ означава степен на обучение, както е определено в Eвропейската квалификационна рамка (EQF):

  1. Първи цикъл (бакалавър или еквивалентна степен) EQF 5/6
  2. Втори цикъл (магистър или еквивалентна степен) EQF 7
  3. Трети цикъл (доктор или еквивалентна степен) EQF 8

За курсове от един цикъл като медицина или архитектура, можете да отидете в чужбина по „Еразъм+“ за период до 24 месеца.

Можете също да отидете на стаж в чужбина като наскоро завършил студент. В този случай стажът ви трябва да се проведе до една година след завършването и трябва да кандидатствате още докато сте записан във висшето учебно заведение.

Условия

Тази възможност е отворена за студенти, записани във висше учебно заведение, подписало хартата за висше образование „Еразъм+“.

Стажът трябва да е свързан с обучението, което провеждате за дадената степен, и с вашите нужди за лично развитие и, когато е възможно, да е интегриран във вашата учебна програма.

Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава по програмата „Еразъм+“ (с изключение на институции, органи и агенции на ЕС).

Признаване

Преди вашия стаж в чужбина:

  1. Вие, вашето висше учебно заведение и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за обучение под формата на стаж, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина. В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване.
  2. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина.

След вашия стаж в чужбина:

  1. Приемащата организация/предприятие трябва да изпрати на вас и на вашето висше учебно заведение удостоверение за стаж, обикновено до пет седмици след успешното приключване на стажа.
  2. Вашето висше учебно заведение трябва да признае стажа ви в чужбина съгласно поетите ангажименти в споразумението за обучение и без допълнителни изисквания.
  3. Ако висшето учебно заведение се намира в държава по програмата, информацията от удостоверението за стаж трябва да бъде включена в Приложение към дипломата, освен ако не сте завършили наскоро. В този случай се препоръчва стажът да бъде записан в документа за мобилност „Европас“ на стажанта.

Финансова подкрепа

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Съществува и допълнителна помощ за студенти в неравностойно положение и студенти от най-отдалечените държави и региони по програмата.

Предложения за стаж можете да видите на следните страници:

Internships - Placement Slovakia Internship Programme

Internship – International Relations Office (pb.edu.pl)

European Student Placement Agency ESPA - Internships, Placements (espauk.com)

Vacancies - Extramus

Internships in Spain - Study in Spain (studying-in-spain.com)