Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 20 ноември 2018 10:45

Класиране

Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия.

Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента в УНСС с научната област на местата, за които кандидатства, степента и курса на обучението. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.

При класирането се вземат предвид поредността на желанията (посочените университети) и степента на изпълняване на изискванията от всички кандидати за съответните места и университети.

При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.

При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли.

Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо.

Резултатите от класирането се обявяват до 20 дни след приключване на срока на открития конкурс, като се публикуват на интернет сайт-а на УНСС и пред УЦМСП.

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса.

Класираните студенти и докторанти задължително подават в УЦМСП Декларация за съгласие или отказ от участие в мобилност в рамките на предварително определен срок.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.