Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 20 ноември 2018 10:43

Правила

Мобилността на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.

 

Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ при обявяване на конкурси от УЦМСП. Те подават документи и участват в организираните конкурси в семестъра, предхождащ учебната година, в която ще се реализира мобилността.

Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студенти получават статут на ЕРАЗЪМ студенти. 

За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: академична (семестриална) такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет.

ЕРАЗЪМ студентите остават с непроменени студентски права в УНСС. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в УНСС и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава. За периода на обучение в европейските университети студентите от УНСС преминават в индивидуална форма на обучение.

Одобрените за участие в програмата студенти и докторанти подписват с УНСС договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и Споразумение за обучение (Learning Agreement) - тристранно споразумение за обучение, което се подписва преди началото на периода на обучение от УНСС, приемащия университет и от студента и в което се определя индивидуалната програма за обучението на студента в чужбина. Избраните учебни дисциплини трябва да са аналогични или сходни на дисциплините, които студентът следва да изучава в съответния семестър в УНСС и да положи успешно същия брой изпити, които трябва да положи в УНСС, според учебния план  на съответната специалност за дадения семестър. В рамките на задължителния минимум от 30 кредита не се включват изучаването на чужди езици, курсови проекти и презентации, както и дисциплини, които вече са изучени в УНСС от студента преди началото на мобилността.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в УНСС, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността.

За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен е и се изплаща в евро. Той е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.

 

Грантът не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Размерът на месечния ЕРАЗЪМ грант е различен за различните държави, а също и за всяка отделна учебна година и се определя от Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”.

При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, студентът възстановява получената сума в евро. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини или извънредни обстоятелства, за които са уведомили своевременно институционалния координатор по програмата в УНСС.

Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.