Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 03 август 2021 11:18

Правила

Мобилността с цел обучение предоставя възможност на преподавателския и непреподавателски състав на УНСС за провеждане на период на обучение в европейски университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав.

Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната и другите направления на административната работа.

Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др.

Продължителността на мобилността с цел обучение е от 2 до 5 последователни работни дни.

Преподавателите и служителите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ с цел обучение в рамките на една календарна година.

Важно условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.

При селекцията на кандидатите известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, тъй като в общия случай контактно лице е Институционалният координатор на програмата.

В мобилност с цел обучение през съответната учебна година нямат право да участват членовете на университетската селекционна комисия.

Повече информация: 02 8195 389.