Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 07 февруари 2017 16:38

Правила

Мобилността с цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове.

Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 поредни работни дни), в които се изнасят 8 учебни часа лекции.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели в УНСС – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).

Преподавателите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в рамките на всяка академична година.

Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет.

При селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, тъй като в общия случай контактно лице е Институционалният координатор на програмата.

В мобилност с цел преподаване през съответната учебна година нямат право да участват членовете на университетската селекционна комисия.

Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

УЦМСП уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели от УНСС и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени в рамките на тяхната ЕРАЗЪМ мобилност. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите от УНСС с определени контактни лица от приемащите университети.

На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен, в евро и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване (една седмица). Размерът на гранта се определя от Националната агенция за всяка учебна година и е диференциран по държави.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с УНСС договор за Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

Повече информация: 02 8195 389.