Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 02 декември 2022 14:18

Реализиране и отчитане

Реализиране

През периода на реализиране на мобилността студентите имат право, при необходимост, да извършват частични промени в първоначалния Learning Agreement. Промените могат да се нанасят в рамките на един месец след започване на обучението в приемащия университет. След указания срок други промени в Learning Agreement не се допускат.

Промените в Learning Agreement се нанасят на втора страница на формуляра (During the mobility). В определените за тази цел полета се попълват учебните дисциплини, които се премахват (delete) и броя на кредитите им, както и дисциплините, които се добавят (add) и техния брой кредити. При извършването на промени в първоначалния Learning Agreement е необходимо да се съблюдава правилото за задължително успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. 

Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, приемащ университет и УНСС.

Във връзка с признаването на изпитите и кредитите след завръщането от мобилността в УНСС е необходимо студентите и докторантите да си осигурят от преподавателите в приемащия университет учебни програми (конспекти) на изучаваните дисциплини. Конспектите трябва да са подписани от съответните преподаватели.

Мобилността за обучение приключва с края на семестъра и изпитната сесия и след успешното полагане на изпитите, включени в индивидуалния Learning Agreement, в приемащия университет.

Отчитане

Отчитането на реализираните студентски мобилности през съответната учебна година се извършва до една седмица след завръщането в България и не по-късно от 31 август на съответната година.

Студентите и докторантите, взели участие в мобилност за обучение, предават в УЦМСП следните отчетни документи:

1.      Transcript of Records - Академична справка, издадена от приемащия университет, съдържаща учебните дисциплини, по които студентът е положил изпити, оценките и кредитите по тях, отразени според европейската кредитна система за всяка дисциплина - Приемащите университети издават  Transcript of Records до 60 дни след приключване на мобилността.

2.      Certificate of Stay/Attendance – Сертификат, удостоверяващ реалната продължителност на престоя и обучението на студента в приемащия университет. В него трябва да бъдат вписани датите на пристигане и отпътуване на всеки студент. ВАЖНО! Продължителността на периода не трябва да бъде по-малка от 90 календарни дни.

3.      Всички екземпляри на Learning Agreement (първоначален и с промените), подписани и подпечатани от студента, приемащия и изпращащия университет;

4.      Копия от билети и бордни карти (за заминаване и връщане) при пътуване със самолет, автобус или влак и копие от международен паспорт с печати от границите за излизане и влизане в България и в страната, в която студентът се е обучавал. ВАЖНО! В случаите, когато липсват бордни карти или печати в паспорта, студентът трябва да представи копие от Договор за наем на квартира или от общежитие с посочени конкретни дати на настаняване и напускане.

5.      Студентите получават по e-mail линк за попълване на он-лайн отчет. Линкът е активен 1 месец, а попълването на отчета е задължително условие за изплащане на остатъка от Еразъм гранта. Не е необходимо отчета да се разпечатва.

6.      Попълване на он-лайн езиков тест (OLS) за ниво В2

Студентите, осъществяващи ЕДНОГОДИШНА мобилност, задължително представят след края на първия семестър Transcript of Records и Learning Agreement. Мобилността им през втория семестър продължава при условие, че са изпълнили задълженията си по договора с УНСС и по споразумението им за обучение Learning Agreement за първия семестър (успешно положени всички изпити от първия семестър).

След отчитането и признаването на мобилността, на основата на представянето на всички изискуеми документи, се определя реално проведения престой за обучение на студентите.

Повече информация: 02 8195 389.