Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 09 март 2020 15:59

Дейности

Студентска мобилност с цел обучение

Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни студенти и докторанти от университетите-партньори.


Студентска мобилност с цел практика

Мобилността за практика на студенти от УНСС се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО). Желаещите да участват в мобилност с цел практика студенти кандидатстват към тази организация.


Преподавателска мобилност с цел преподаване

Преподавателската мобилност с цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки - минимум 8 часа курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС.

Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели.


Мобилността на преподавателския и административния състав с цел обучение обхваща:

1. изпращане за обучение в университети-партньори на преподаватели от УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори;

2. изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори.

Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УНСС и институцията партньор за трансфер на знания, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.

Правила за управление на Ключова Дейност 1„Мобилност на студенти и преподаватели и административен състав с програмни страни – КА103“ по програма Eразъм в УНСС