Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ

сряда, 28 юни 2023 14:26

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на студенти 

в мобилност по програма ERASMUS+

 

УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение. 

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет. Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

 

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 28.06 – 30.06.2023 г. на е-мейл erasmus@unwe. 

Класираните кандидати ще бъдат уведомени на е-мейла, който са посочили.

 

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-             Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно - Изтегли

-             Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;

-             Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;


Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

УНСС, Партер, кабинет 1007

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: [email protected]

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ ...