Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

понеделник, 13 юни 2022 11:48

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели и служители

в административна мобилност по програма “Eразъм+”

за учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

 

На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели и служители, които желаят да вземат участие в мобилност по програмата с цел обучение в европейски университети през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 16 мобилности за обучение.

В мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”  могат да участват всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат или на непълен щат, както и членовете на административния персонал на университета.

От преподавателите с предимство при участие са тези, които заемат ръководни или административни длъжности. С предимство се ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС. Ще се финансират приоритетно мобилности на персонал с цел обучение за участие в организирани от приемащи университети седмици за обучение на служители (т.нар. “staff week”). Планираното участие в седмица за обучение трябва да бъде посочено във формуляра за кандидатстване. Не се допуска провеждане на мобилност с цел обучение на двама и повече преподаватели и/или служители по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите, когато те участват в седмици за обучение (“staff week”).

Информация за провеждани седмици за обучение на служители (“staff week”) може да бъде получена от приемащите университети, както и на адрес http://staffmobility.eu/staff-week-search

            Преподавателите и служителите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще бъде извършено обучението в приемащия чуждестранен университет. Минималното изискуемо ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

Заявление за участие в конкурса (MS Forms) – моля попълнете електронно (необходимо е да се идентифицирате с вашия университетски e-mail акаунт). В случай на проблеми със заявлението, моля свържете се с нас на контактите посочени в края на обявлението.

Към заявлението моля прикачете:

  • Автобиография (в европейски формат), на български и на английски език;
  • Mobility Agreement for Training (Примерна програма на мобилността за обучение  - попълнена на езика на обучение - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (задължително).

 

Заявление и документи се приемат от 13 юни до 24,00 ч. на 30 юни 2022 г. Документите, които са изпратени след този час на тази дата, няма да бъдат признавани!

Резултатите от класирането ще бъдат обявени в началото на академичната 2022-2023 година. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели и служители се командироват от УНСС (без право на средства за път, нощувки и дневни), като получават финансова подкрепа (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и обучението им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Група 1

Група 2

Група 3

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

АВСТРИЯ

160 €

ЕСТОНИЯ

140 €

ДАНИЯ

180 €

БЕЛГИЯ

160 €

ЛАТВИЯ

140 €

ИРЛАНДИЯ

180 €

ГЕРМАНИЯ

160 €

ЛИТВА

140 €

ИСЛАНДИЯ

180 €

ГЪРЦИЯ

160 €

ПОЛША

140 €

ЛИХТЕНЩАЙН

180 €

ИСПАНИЯ

160 €

РУМЪНИЯ

140 €

ЛЮКСЕМБУРГ

180 €

ИТАЛИЯ

160 €

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЯ

140 €

НОРВЕГИЯ

180 €

КИПЪР

160 €

СЪРБИЯ

140 €

ФИНЛАНДИЯ

180 €

МАЛТА

160 €

СЛОВАКИЯ

140 €

ШВЕЦИЯ

180 €

НИДЕРЛАНДИЯ

160 €

СЛОВЕНИЯ

140 €

ПОРТУГАЛИЯ

160 €

ТУРЦИЯ

140 €

ФРАНЦИЯ

160 €

УНГАРИЯ

140 €

ХЪРВАТИЯ

140 €

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

140 €


 Списъкът с приемащите университети и местата за административна мобилност можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1007

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: [email protected]

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по п ...