Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

понеделник, 13 юни 2022 10:28

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели

в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”

през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 23 мобилности за преподаване.

В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат или на непълен щат.

С предимство се ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС.

Не се допуска провеждане на мобилност с цел преподаване на двама и повече преподаватели по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите, когато те участват в седмици за преподаване (“teaching week”).

Преподавателите трябва да владеят добре чуждия език, на който  ще преподават в приемащия чуждестранен университет. Най-ниското препоръчително ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса (MS Forms) – моля попълнете електронно (необходимо е да се идентифицирате с вашия университетски e-mail акаунт). В случай на проблеми със заявлението, моля свържете се с нас на контактите посочени в края на обявлението.
  • Към заявлението моля прикачете:
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2019 г., на български и на езика на публикуване;
  • Mobility Agreement (примерна програма на мобилността за преподаване, попълнена на английски език) - ИЗТЕГЛИ;
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

С оглед на предпазните мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, документите се представят само по електронна поща на erasmus@unwe.bg .

Заявление и документи се приемат от 13 юни до 24,00 ч. на 30 юни 2022 г. Документите, които са изпратени след този час на тази дата, няма да бъдат признавани!

Резултатите от класирането ще бъдат обявени в началото на академичната 2022-2023 година. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронна поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС (без право на  средства за път, нощувка и дневни), като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Група 1

Група 2

Група 3

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

АВСТРИЯ

160 €

ЕСТОНИЯ

140 €

ДАНИЯ

180 €

БЕЛГИЯ

160 €

ЛАТВИЯ

140 €

ИРЛАНДИЯ

180 €

ГЕРМАНИЯ

160 €

ЛИТВА

140 €

ИСЛАНДИЯ

180 €

ГЪРЦИЯ

160 €

ПОЛША

140 €

ЛИХТЕНЩАЙН

180 €

ИСПАНИЯ

160 €

РУМЪНИЯ

140 €

ЛЮКСЕМБУРГ

180 €

ИТАЛИЯ

160 €

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЯ

140 €

НОРВЕГИЯ

180 €

КИПЪР

160 €

СЪРБИЯ

140 €

ФИНЛАНДИЯ

180 €

МАЛТА

160 €

СЛОВАКИЯ

140 €

ШВЕЦИЯ

180 €

НИДЕРЛАНДИЯ

160 €

СЛОВЕНИЯ

140 €

ПОРТУГАЛИЯ

160 €

ТУРЦИЯ

140 €

ФРАНЦИЯ

160 €

УНГАРИЯ

140 €

ХЪРВАТИЯ

140 €

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

140 €


 

Списъкът с приемащите университети и местата за преподавателска мобилност можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1007

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “E ...