Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067

петък, 29 октомври 2021 9:04

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели

в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+”

през учебната 2021-2022 година по проект № 2020-1-BG01-KA103-078067

На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2021-2022 година по проект № 2020-1-BG01-KA103-078067За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 28 мобилности за преподаване.

В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

Не се допуска провеждане на мобилност с цел преподаване на двама и повече преподаватели по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите, когато те участват в седмици за преподаване (“teaching week”).

Преподавателите трябва да владеят добре чуждия език, на който  ще преподават в приемащия чуждестранен университет. Най-ниското препоръчително ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2018 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

С оглед на предпазните мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, документите се представят само по електронна поща на erasmus@unwe.bg (без документа за чуждия език).

Документи се приемат от 29 октомври до 17,00 ч. на 10 ноември 2021 г.  Документите, които са изпратени след този час на тази дата, няма да бъдат признавани!

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 16 ноември 2021 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронна поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС (без право на  средства за път, нощувка и дневни), като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2021-2022 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Група 1

Група 2

Група 3

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

Държава

Дневен

грант

АВСТРИЯ

160 €

ЕСТОНИЯ

140 €

ДАНИЯ

180 €

БЕЛГИЯ

160 €

ЛАТВИЯ

140 €

ИРЛАНДИЯ

180 €

ГЕРМАНИЯ

160 €

ЛИТВА

140 €

ИСЛАНДИЯ

180 €

ГЪРЦИЯ

160 €

ПОЛША

140 €

ЛИХТЕНЩАЙН

180 €

ИСПАНИЯ

160 €

РУМЪНИЯ

140 €

ЛЮКСЕМБУРГ

180 €

ИТАЛИЯ

160 €

СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЯ

140 €

НОРВЕГИЯ

180 €

КИПЪР

160 €

СЪРБИЯ

140 €

ФИНЛАНДИЯ

180 €

МАЛТА

160 €

СЛОВАКИЯ

140 €

ШВЕЦИЯ

180 €

НИДЕРЛАНДИЯ

160 €

СЛОВЕНИЯ

140 €

ПОРТУГАЛИЯ

160 €

ТУРЦИЯ

140 €

ФРАНЦИЯ

160 €

УНГАРИЯ

140 €

ХЪРВАТИЯ

140 €

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

140 €


 

Списъкът с приемащите университети и местата за преподавателска мобилност можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

 

 

Галерия снимки от Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eра ...