Университетска библиотека

Обновено: петък, 17 февруари 2023 15:30

За нас

Университетската библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост.

Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. Развитието й следва етапите на развитие на университета, който се обособява като Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) през 1939 г.

Библиотечните фондове, събрани през всички тези изминали години, поставят основите на съвременната библиотека.

Днес библиотеката е звено в структурата на УНСС за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне за ползване на библиотечно-информационни фондове. Функциите й са да обслужва учебния и научно-изследователския процес и да задоволява потребностите на студентите и преподавателите от УНСС с литература и с информация на електронни носители и други бази данни.

     За осъществяването на тези функции библиотеката извършва следните дейности:

  • проучва потребностите на студентите и преподавателите от научна информация;
  • издирва, събира, обработва и съхранява необходимите информационни материали и създава справочен апарат към тях;
  • осигурява необходимата среда за подготовка на студентите и преподавателите;
  • подпомага процеса на научноизследователската работа в съответствие със съвременните изисквания;
  • създава и използва нови информационни продукти и услуги;
  • предоставя на студентите и читателите търсената от тях информация и литература;
  • осигурява достъп до информационните масиви на други библиотеки и информационни центрове в страната и чужбина.

Библиотеката се утвърждава като център с ценна икономическа и друга литература, с актуални периодични издания и електронни източници.

Университетската библиотека разполага с общо 555 586 тома литература. Фондовете включват книги, периодични издания, защитени дисертации и научни разработки, други библиотечни материали и личните библиотеки на акад. Евгени Матеев и проф. д.ик.н. Христо Калигоров, проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. Петър Шапкарев, проф. д.ик.н. Коста Пергелов.

На разположение на читателите са зала за свободен достъп, читални зали с повече от 180 седящи читателски места, 100 броя персонални компютри с достъп до електронните ресурси на библиотеката, с достъп до интернет и е-mail-сървъра на УНСС.