Университетска библиотека

Обновено: четвъртък, 16 ноември 2023 17:14

Справочно-информационно обслужване

В сектор "Справочно-информационно обслужване" на Библиотеката, на място или чрез заявка по имейл, читателите могат да се възползват от следните услуги:
1. Изготвяне на библиографски справки:

  • тематична библиографска справка  в електронния каталог и онлайн ресурсите, до които библиотеката има достъп по зададени от читателите теми;
    Заявка

  • справка за цитирания на преподаватели от УНСС;
    Заявка

  • справка за публикации на преподаватели от УНСС в наукометричните бази данни Scopus и Web of Science.
    Заявка
2. Консултация  относно ефективни методи на търсене и използване на наличните ресурси.
3. Обучения, ориентирани към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти.
4. Консултация на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни (Български портал за отворена наука и др.).

      Контакт:

Библиотека
Сектор „Справочно-информационно обслужване“
E-mail: [email protected]

Кабинет: 2097Б

Телефон: