Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Обновено: сряда, 13 април 2022 10:32

Стани член!

Правото на членство в синдикатите е наше конституционно право и е част от човешките права прокламирани в редица вътрешни нормативни актове, като Конституция на Р. България, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за защита от дискриминация и др., както и в редица международни актове които сме ратифицирали, като  Всеобщата декларация за правата на човека на Общото събрание на ООН, Конвенции № 87 и 98 на Международната организация на труда, Конвенция на Съвета на Европа за защита правата на човека и основните свободи.

Защо?

 • Справедливи доходи, които да ти осигурят достойно съществуване
 • Еднакво отношение и равни възможности
 • Добри условия на труд
 • Безопасност и здраве на работното място
 • Възможности за лично развитие
 • Свобода за синдикализиране
 • Право за колективно трудово договаряне
 • Защита от дискриминация и принудителен труд
 • Защита за използване на детски труд
 • Правно признаване и достъп до законодателната система
 • Защита от загуба на работата
 • Защита от намаляване на дохода поради травма, майчинство и напреднала възраст

КТ „Подкрепа” осигурява експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения за основните човешки права на работното място.

Как?

В УНСС има изградена Синдикална секция към Синдикат „Висше Образование“ - КТ „ПОДКРЕПА“. Тя е доброволна организация на работниците и служителите в Университета.

Заявление за членство може да подадете като:

-          попълните заявление за членство в Отдел Управление на човешките ресурси - кабинет П018

-          изпратите сканирано заявление на следния e-mail: podkrepa@unwe.bg  

-          формуляр можете да изтеглите от тук.