Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Обновено: четвъртък, 31 октомври 2019 16:20

Дискусия

Уважаеми колеги,

Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" в партньорство с Фондация "Анализ на риска" Ви кани да участвате в национално представително изследване на работоспособността на преподавателите във висшите училища в България. Специален фокус на проучването са психосоциалните рискове, възникващи в резултат от спецификата на труда на труда в сектор "Висше образование". Изследването се провежда по поръчка на Министерство на труда и социалната политика и целта е да се постави началото на поредица от научно обосновани изследвания, които да разкрият зависимостите между спецификата на труда в сектор "Висше образование" и степента на работоспособност и заболеваемост, като на тази основа се проектират политики за оптимизиране условията на труд в сектора и повишаване качеството на учебния процес, респективно подобряване характеристиките на работната сила в България.

За целта Ви каним да попълните тази Анкетна карта. Тя е напълно анонимна. Единствените лични данни, които се събират (пол, възраст, образователен статус, академична длъжност, семеен статус и доходи), ще бъдат разглеждани само като съвкупна информация и ще послужат за извеждането на зависимости между изследваните психосоциални фактори и тяхното проявление във висшите училища в страната. Това ще позволи да се диференцират препоръките за формулиране на политики за ограничаване действието на психосоциалните фактори върху труда на преподавателите във висшите училища.

http://bgsurveys.eu/limesurvey/index.php/293468