Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Обновено: петък, 08 април 2022 10:27

За нас

 

 

В УНСС през декември 2015 год. се създаде синдикална секция, която е редовно регистрирана към КТ „Подкрепа“. Първият председател на синдикалната секция е гл.ас.д-р Валери Апостолов.

На 21.06.2016г. е създаден Синдикат „Висше образование“-КТ „Подкрепа. За председател на Синдикат „Висше образование“-КТ „Подкрепа“ е избран гл.ас. д-р Валери Апостолов от УНСС.

Нашата цел е диалог с работодателя за постигане на хармонични отношения между двете страни. Социалният диалог гарантира спазването на трудовото законодателство, правата и интересите на двете страни.

КТ “Подкрепа” е представителна организация на работниците и служителите на национално равнище и участва в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията чрез:

 • Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.
 • Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.
 • Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.
 • Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.
 • Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.
 • Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.
 • Да се бори срещу дискриминация поради расова, национална, етническа или религиозна принадлежност

КТ “Подкрепа” осъществява своите задачи като:

 • Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации. 
 • Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество.
 • Упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда и информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатирани нарушения.
 • Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.
 • Развива синдикалната солидарност между членовете на Конфедерацията.