Structure

International Relations

Head of Department
Deputy Head of Department
Scientific Secretary
Administrative Secretary

Sonia Kushleva

Phone: +359 2 8195 333
Office: 3080

Lecturers:

Doctoral Students:
Aleko Stoyanov
Aleksey Margoevski
Bianka Tosheva-Pesheva
Viktor Turmakov
Emil Todorov
Liliya Markova
Yasen Georgiev
Boris Aleksiev
Kiril Yurukov
Lora Yosifova
Mihaela Aleksandrova
Nevena Aleksieva