Обновено: Friday, 10 February 2012 14:19

Regular and Distance Form of Education

Приемът на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен носител или на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления.

Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Учебният план на обучението осигурява придобиването на не по-малко от 240 кредита за пълния курс на обучение.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната по отношение на учебния план и брой кредити, като аудиторната заетост е 30 на сто от предвидената в учебния план за редовно обучение.

След успешно завършен втори курс студентите се класират в специалност от професионалното направление, в което са се обучавали. Вижте списък на направленията и специалностите.