Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС - 2023

Обновено: петък, 20 октомври 2023 11:02

Изисквания

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 • Всеки автор/съавтор депозира един доклад

 • Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стан-

  дартна страница) се подават на адрес:

  www.unwe.bg/economics-conference_2023

 • Докладите се изпращат в електронен вариант на:

  [email protected]

 • Пълните изисквания за оформяне на докладите са публикувани на:

  www.unwe.bg/economics-conference_2023

 • Конференцията ще се проведе присъствено в УНСС и онлаи?н в плат-

  формата MS Teams

 • Докладите, представени от авторите на конференцията и отговаря-

  щи на изискванията, ще бъдат публикувани от ИК на УНСС в сбор-

  ник, индексиран в CEEOL и/или COBISS

 • Представяне на докладите на конференцията – PowerPoint презен-

  тация до 10 минути на доклад

 • Подробна програма ще бъде изпратена на участниците преди кон-

  ференцията

 • Работни езици – български и англии?ски език