Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: понеделник, 20 юли 2020 12:03

Програмен съвет


Председател:

проф. д.ик.н. Стати Статев


Членове:

проф. д.ик.н. Румен Гечев

доц. д-р Ваня Иванова

доц. д-р Стела Ралева

доц. д-р Теодор Седларски